Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XVII – V

Franchigia da ogni dazio pel termine di venti anni accordata dal re di Spagna e di Aragona Don Filippo III, dietro domanda dei tre Stamenti di Sardegna, a tutte le lane e drappi di lana che si estrarrebbero dall’isola, onde attivare a tal riguardo l’industria nazionale.

(1603 …).

Dagli Atti originali del Parlamento celebrato sotto la presidenza del vicerè Conte D’Elda, cap. II, fol. 110. – Ant. Archiv. Patrim. R. di Sardegna.

Item suplican dits Estaments, que Vostra Señoria Illustrissima mane estatuyer, y decretar, que la Regia Cort en lo present Regne introduesca la art de fer draps fins, y de tota manera, fent pera dazo venis mastres, telers, y demes racaptes necessaris, puix en lo Regne y a aptitut per aferlho, y sera utilitat a la Regia Cort, y als Regnicols. Y perque ab mayor animo vinguen de altre Regne per fer dita art, mane donar algunes essempcions als qui voldran fer aquell; y lo matex als qui vendran a fer sedes. Y axi be, que mane sa Magestat fer portar òvelles de España, y que se repartescan per lo Regne entre los qui tenen bestiar, conforma un capitol se possà en la Pregmatica per dicte efect.

Decretum

Que ho suplichen a Sa Magestat, a qui sa Señoria Illustrissima ab ses cartes representarà quant utilosa cosa sera per son Real Patrimoni, y per aquest Regne.

Sabater Notarius.

Plau a Sa Magestat concedir frangueça de drets, axi Reals, com altres que deuran per llanes, y draps, que en dit Regne se obravan, per termini de vint anys.

Covarruvias Vicecancellarius.