Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XVII – IIII

Provvedimenti coercitivi dati dal re di Spagna e di Aragona Don Filippo III, a petizione del Parlamento di Sardegna, affinchè si eseguisse rigorosamente la Prammatica Reale già emenata per l’innesto graduale degli olivi selvatici esistenti nell’isola e per la fabbricazione dell’olio.

(1603 …)

Dagli Atti originali del Parlamento celebrato sotto la presidenza del vicerè Don Antonio Coloma conte Delda, cap. 10, fol. 109. – Ant. Archiv. R. Patrim. di Sardegna.

Item suplican (gli Stamenti) a Vostra Señoria Illustrissima que ates en lo present Regne y à moltes olivastres, que si se impeltan, se faria molta abundancia de olives, y oli, per lo qual efecte aliàs se feu Pregmatica que se empeltassen, y que se pagas al Señor del lloch, de deu, y de tot lo ques faria, y fins vui no se ha efectuat cosa alguna, perço que Vostra Señoria mane decretar, que en totes les Encontrades, villas, y llochs en los territoris dels quals y à oleastres, sean tinguts y obligats cada vassall que paga feu empeltar en cascun any deu arbres de ollastre en olivas, sots pena cada hu que contra fara cascun any de quarenta sous, aplicadora al Señor del lloch; y los arbres que cascun empeltara sian propris de aquell, ab que pague cascu al Señor del lloch de diu, y de les olives; y que los Señores del lloch, hont y aura numero de olivers, ço es de sinch cent arbres en amunt, ab eque no sian empeltats dins tres anys, sia tengut, y obligat tener moli pera fer oli, per lo qual pugan ser forçats, etiam ad instantiam dels dits vassalls, y lo matex se entenga en les ciutats, terres, y viles reals, aplicadora al Real Fisch, y azo sens perjudici de les exempcions, immunitats, y privilegis que tenen les ciutats del presente Regne.

Decretum.

Que es guarde, y execute la Real Pragmatica.

Sabater Notarius.

Està be decretat per lo Virrey. Y quant al moli, que es fassa com se suplica.

Covarruvias Vicecancellarius.