Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XVI – XII

L’imperatore Carlo V, a petizione d’Isabella de Villamarì principessa di Salerno, e signora di Bosa in Sardegna, revoca il privilegio accordato alla città di Oristano per la importazione ed esportazione di merci e derrate provenienti da certi luoghi dell’isola, e rimette in vigore la prammatica del re Don Ferdinando II (il Cattolico) sulla libertà del commercio insulare.

(1519. – 20 settembre).
Dai Regii Archivi di Cagliari, Vol. B. C. 28. Fol. 59 e seq.

Don Carlos per la Divina gracia etc. rey dels Romans e I. Imperador Cesar sempre augusto, Dona Joana e lo dit don Carlos son fill Reys de Castella de Arago de Leo de les dos Sicilies de Hierusalem de Granada de Navarra de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorques de Sevilla de Sardenya de Corsegua de Murcia de Jaen dels Algarbes de Algezira de Gibraltar de les iles de Canaria et de les iles indies e terra ferma del mar Ocean, Archiduchs de Austria duchs de Burgundia e Bravant, Comes de Barchinona e Flandres e de Tirol ecc. Senores de Viscaya y de Molina duchs de Atthenas y Neopatria comtes de Rossello y de Sardenya Marquesos de Oristany y de Gociano.

Als spectables nobles magnifichs amats consellers e feels nostres Don Angel de Vilanova llochtinent general nostre a micer Miguel Myr Doctor en cascun dret regent la nostra cancellaria en lo dit regne e als governadors y reformadors en los Caps de Caller Gallura y Llugudor Procurador real e mestre Racional y a tots e sengles officials nostres y persones qualsevol en lo dit regne constituhits e constituhides a qui prevenga y seran les presents presentades y als homens de dits officials y a cadahu dells salut y Dilectio. per humil exposicio del amat nostre Miguel Joan Gomes familiar y procurador de la Illustrissima y amada nostra Dona Ysabel de Vilamari principessa de Salern condessa de Capasco Senora quesdiu de Bosa y de Curadoria de Opia migencant supplicacio presentada en lo nostre sacre real consell en que ha deduhit que trobantnos a tres del mes de Agost del any proppassat en la nostra ciutat de Saragossa alcont per lo semblant se trobaren los sindichs de les ciutats de Sacer Lalguer y Oristany les quals vicinen ab la dita Ciutat de Bosa y terres de la dita principessa y vehent Gabriel de Leo procurador de la dita principessa que los dits sindichs entenien obtenir de nos algunes gracies y provisions en favor de les dites ciutats y per que posueren esser preyudicials a la dita ciutat de Bosa y altres terres de la dita principessa fon per lo dit Gabriel de Leon en lo dit nom presentada una supplicacio en lo dit nostre real consell demanant que no fos atorgat a minguna de les dites ciutats cosa alguna que pogues esser en prejudici de la dita princessa. Efonch provehint en lo dit nostre sacre real consell que minguna cosa sens que primer fos hoit lo procurador de aquella. E estant la dita provisio sens cridar ni hoir la part de la dita princessa es estat obtengut de nos per part de la dita ciutat de Oristany entre les altres coses per nos a aquella en via de Capitols abtorgades hun privilegi del tenor seguent. Item suppliquen assa real magestat que attes y considerat la dita ciutat sua de Oristany la privilegi que totes mercaderies y vitualles de les quatre encontrades ço es Ulcier Parte Barigado Mandralusay y Margini Macomer han de ser portades en la dita Ciutat de Oristany exaguades en la duhana real de dita ciutat de Oristany que per excencio y observacio del dit privilegi li sie licit y permes de aqui anant als consellers de la dita ciutat ab voluntat consentiment y decret del magnifich potestat e del Lochtinent del procurador real en dita Ciutat crear y deputar hun algutzir o guarda que Puga guardar y forçar a les dites encontrades que totes les dites mercaderies y vitualles sien portades a la dita ciutat iuxta forma de lo dit privilegi e pendre los qui contrafaran e fraudaran la tenor del dit privilegi ordenant que les mercaderies fora de dites encontrades terres per dit algutzir se trobaran sien applicades e dividides en tres parts la primera als confrens de sa magestat la segonda a les muralles de dita ciutat la tercera altal algutzir qui fara la execucio per sos treballs comno li sie costituhit altre salari e ultra que sera observat dit privilegi se augmentaran los dricts de dites duhanes reals e replica de dita ciutat de Oristany. Plau a sa magestat per temps a son real beneplacit durador en virtut del qual han nomenat hun alguatzil aquell han tremes per les dites encontrades y trobant una flora de carros de cuyros y formatges y altres mercaderies que accavena Bosa ha presos y portats en Oristany confiscant applicant los Officiales de Oristany com abaus de bona guerra de hout vengut a noticia de la dita princessa es estat per part sua recorregut a nos no sens gran clamor dihent que lo dit privilegi obtengua com dites estant la dita provisio es surreptici o obreptici impetras callidament callada la veritat y expressa falsedat Car no ignoren tots los de Oristany com per lo Serenissim Senor Rey don Ferrando nostre pare e avi del louable recort atorga al magnifich amat conseller nostre mosser Bernar de Villamari que poguessen de les sues terres que tenie en aquest regne e e te vuy com a filla y herena universal de aquella la dita princessa intrar exir y comercar liberament en les dues encontrades e altres e de aquelles viceversa en les sues terres metent y traent totes les mercaderies y robes acostumades segons appar per la concessio de aquell feta a vos en autentica forma reverentement exibida del tenor seguent. – Nos don Ferrando per la gracia de Deu rey de Castella Darago de Leo de Sicilia de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorques de Sevilla de Sardenya de Cordova de Corsega de Murcia de Jaen del Algarbe de Algezira de Gibraltar y de les Illes de Canaria comte de Barcelona senyor de Vizcaya y de Molina duch de Athenas y de Neopatria comte de Rossello y de Sardenya Marques de Oristany y comte de Gociano com en los temps passats per los serenissimos reys predecessors nostres de gloriosa recordacio y per nos sien estades fetes diverses provisions pragmatiques e ordinacions circa la extractio de les mercaderies e altres havers del nostre regne de Sardenya ques fa per los ports nostres reals essent en aquell temps lo marquesat de Oristany e comtat de Gociano detenguts per los llavors marquesos e comtes e apres de applicats a nostra real corona los dits marquesats e comtat segons experiencia ha mostrat les dites provisions pragmatiques e ordinacions en la observancia e execucio delles han portat alguns contrarjs per forma que es necessari fer la provisio deguda E perço volents sobre les dites coses saludablement e com conve provehir per conservacio e augment de la cosa publica de aquell nostre regne de Sardenya y dels drets rendes e emoluments nostres reals ab tenor de les presents les quals volem y manam tenir forsa de real pragmatica de nostra certa scientia delliberadament e consulto e per nostre propri motiv provehim ordenam e manam que daci havant sie llicit e permes als habitants e habitadors en la nostra Ciutat de Oristany entrar comerciar negociar e contrectar en les encontrades de Parte de Montis Parte Usellus Parte Valensa e Marmilla e traure de aquelles e quiscuna delles totes les mercaderies que volran E per lo semblant los habitadors en la nostra ciutat e castell de Caller puguen e lis sia licit e permes negociar entrar comerciar e traure liberament les dites mercaderies en e de totes les dites encontrades axi com vuy fan del restant del cap de Caller E mes avant provehim ordenam e manam que axi les nostres ciutats de Sacer e Vila del Aguer com la ciutat de Bosa la qual te e posseheix mossen Bernar de Villa Mari capita general de nostre marittym exercit com a ciutat real e rete totes les facultats prerogatives e preheminencies que tenen les ciutats viles e ports reals ab omnimoda saloctat de aquelles dites facultats prerrogatives e preheminencies e sens lesio e perjuy de aquelles les dites ciutats de Sacer Vila del Alguer e ciutat de Bosa. E los vassalls e habitadors presents e esdevenidors de aquelles e de quiscuna delles puguen e lis sien licit e permes liberament entrar negociar contractar comerciar e traure totes mercaderies e vituvalles en e de les encontrades de curadoria Dore Biti Anela comtat de Gociano e ses encontrades Montiverro Costa de Valls Toralba Meologo Juve e Cossehini e Margine e Macomer e en la encontrada de Parte Barigado e en les villes y terres de mossen Pere Martj de Ferreres. E volem axi mateix que les dites ciutats de Sacer Oristany e Vila del Alguer e poblats en ellas puguen per lo semblant e lis sia licit e permes entrar e negociar contractar commerciar e traure totes vituvalles mercaderies sardesques en e de les matexes encontrades e en la dita ciutat de Bosa e ses terres liberament e sens contradicio alguna. E a co no obstant qualsevulla pragmatiques provisions statuts e ordinacions en contrari fins assi en qualsevol manera fetes e decretades com axi per lo benefici utilitat e benavenir de la cosa publica de aquell regne nostre ho haiam provehit e vullam sie fet exeguit e complit ab tot effecte de obra. Pertant notificants les coses damunt dites ab cascuna delles ab tenor de aquelles matexes di hem y manam als spectable magnifichs amats consellers e fahels nostres los Lochtinent general en lo dit nostre regne de Sardenya e governadors en los caps de Saller Gallura e Lugudor procurador real nostre en lo dit regne potestats consellers officials maiors jurats e bons homens e altres qualsevol officials e subdits nostres en lo dit regne e qualsevol part de aquell costituihits e costituhidors e assenyaladament a universes e sengles officials de les dites e desus nomenades terres e encontrades als quals les presents pervendram e presentades saran e pertanguen en qualsevol manera les coses demunt specificades expressamente de la dita nostra certa scientia e sots encorriment de nostra ira e indignacio e pena de deu milia florins de or de Arago a nostres cofrens applicadors que attesa e diligentement mirada la present nostra provisio e real pragmatica aquella e totes e sengles coses en ella contengudes e specifica des tenguen fermament guarden e observen tenir guardar e observar facen inviolablement a la virghe iuxta la serie y tenor per qualsevol persones e contra aquella no facen ne venguen contrafer e venir permetan per alguna via causa o raho si la gracia nostra tenen cara e la dita pena desigen evitar com axi procehesca de nostra determenada voluntat tot dubte dificultat contradictio exceptio consulta e altres qualsevol impediment e obstacles cessants e no admesos. En testimoni de les quals coses manam per les presents ab lo nostre sugell comu en lo dors sugellades. Dades en la nostra ciutat de Granada a XXX del mes de setembre en lany de la natividat de nostre Señor MCCCCLXXXX nou. Io el rey.

Supplicant nos humilment per part de la dita princessa que per observacio de sos privilegis e gracies sobre asso atorgades e alias per lo deute di justicia volguessem manar tornar a loch les dites coses e fer restituhir per los de Oristany realment ab tot effecte tots los dits carros robes y mercaderies preses e occupades de fet per lo dit Algutzir a les persones de qui eren e voler prohibir y manar a les de Oristany que del dit privilegi com a surrepticiament impetrat no usen mes avant dexant e permettent a la dita princessa e assos procuradors y vassals da qui havant usar y usufructuar de la preincerta concessio es pragmatica otorgada com dites al dit mossen Bernat de Vila Mari iuxta sa serie y tenor axi i segons fins assi elle la dita princessa han usat e praticat. E nos annuent e la dita supplicatio com a justa volents sobre le dites coses debitament e com se pertany provehir ab tenor de les presents de nostra certa sciencia y expressament per la real auctoritat nostra presehint matura y digehia delliberacio en lo nostre sacre real consell feta sots incorriment de nostra ira e indegnacio e pena de tres mil florins dor Darago des bens de qualsevol contra fahents exhigidors y a nostres confrens applicadors vos dihem y manam que en esser vos las presents presentades sens dilacio alguna façan restituhir y tornar ab tots effecte totes les dites robes preses y levades de fet com dites als de qui eren conservant daqui avant la dita princessa y sos procuradors y vassallos in sa pacifica y quieta possessio de totes les coses contengudes y expressades en les preinsertes real provisions del prefato senor Rey don Ferrando y altres que us seran presentades axi y segons fins assi es estat de aquelles usat y pratiquat. E si per los de Oristany sera opposat que los es estat fet perjuhuy en tel cas hoides les parts provehiren tot ço y quant trobaren devres fer e provehir de justicia. Volem empero que la dita princessa romanga en sa possessio de les dites coses axi y segons abans stare car no seria raho que per official inferior fos de aquella fet despullada y privada com no sia stada nostra intencio ni es haver attorgat a la dita ciutat de Oristany lo dit privilegi en prejug de cosa alguna abans attorgada a la dita princessa y a sos predecessors. E per cosa alguna no fassan lo contrari com per justes causes axi procehesca de la mente y voluntat nostra delliberada car nos vostres officis en quant menester sins excitants en e circa les dites coses vos donam e conferim nostres veus forses lloch y poder bastant plenament ab les presents los Capitols y privilegis del dit regne e altres coses que sien de servar sempre servats. Datum en Barchiño a XX del mes de setembre Any Mil sinchcents denou.

Io el Rey.

V.t canonicus.                       V.t Augustinus Vicari f.

V.t de Gualbis R.                  V.t Filippus de Ferrara

V.t de Bononia R.                R.

In Sardinie III

Foglio XXV.

Sacra Cesarea et catholica Magestatas mandavit Mihi Petro Garcia Vis.o per eam Augustinum vicecancellarium Vics de Gualbis de Ferrera etc. Bonomia regentes.