Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XVI – VI

Prammatica del re Ferdinando il Cattolico, con cui si proibisce a tutti gli ufficiali regii in Sardegna di vendere e contrattare gli uffici loro con le giurisdizioni che vi erano annesse.

(1507. – 15 maggio).
Dal Dexart, Capit. Curiar. Regni Sardiniae, lib. III, tit. V, fol. 589.

Nos Don Ferrando per la gracia de Deu Rey de Arago, y de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Valencia, de Mallorca, de Sardeña, de Corcega, Comte de Barcelona, Duch de Athenas y de Neopatria, Comte de Rosello y de Cerdaña, Marques de Oristañy y de Gociano etc. Informats som, que alguns que de nostra Magestat han obtengut, y obtenen alguns officis de jurisdicio del nostre Regne de Serdeña, no podent, ò no volent aquells tenir, ni regir, fan partit, è ò venen aquells, ò altres contracts, de ques seguex que la justicia no es estretament, è com se deu administrada, è nostres vassalls, è subdits son vexats y molestats en deservey de nostre Señor Deu, y nostre, y dañy de la cosa publica. E perço volents en aço debitament provehir, ab tenor de la present nostra Real Pragmatica sancio perpetuament observadora statuim, provehim, è ordenam, que officis alguns de jurisdicio nos puguen en manera alguna vendre, ni ferse de aquells partit sens expressa llicencia nostra, è atço sots pena de privacio dels dits officis. Per tant notificant les dites coses, ab estes matexes manam als Spectables nostre Lochtinent General, Governador en lo Cap de Logudor, è à qualsevols Officials nostres en lo dit Regne, que ara son, è per avant seran, sots incorriment de la ira, è indignacio nostres, è pena de dos mil fiorins dor a nostres Coffres applicadors, que la present nostra Pragmatica, è totes, è sengles coses en aquella contengudes tengan, y observen, tenir, y observar fassen inviolablement per qualsevol, è contra aquelles no vindran, ò venir permetran per alguna cosa, ò raho, si la gracia nostra tenen cara, è indignacio nostres, è pena predita desigian evitar. En testimoni de les quals coses havem manat fer les presents de nostre sogell secrèt en lo dorso sogellades. Datum en lo nostre Castell Nou de la nostra Ciutat de Napols à quinze del mes de Maig añy de la Nativitat de nostre Señor Deu. M. D. VII. – Yo el Rey.

Vidit Thesaurarius Generalis.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Gonzales de villa Siniplis. Visa per Thesaurarium et Conservatorem Generalem.