Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – XXXVI

Prammatica del Re Don Giovanni II di Aragona, con la quale si vieta agli ufficiali regi in Sardegna di obbligare con la loro autorità i vassalli della Corona e i vassalli dei feudatari a prestare servizi gratuiti, ed a vender loro derrate e merci di qualunque specie, e a trasportarle da un luogo all’altro senza la corrispondente mercede.

(1459. – 27 marzo).

Dagli Archivi del Patrimonio (antica Procurazia) Reale in Cagliari.

Nos Don Iuan per la gracia de Deu Rey de Aragò, de Navarra, de Sicilia, de Vallencia, de Mallorca, de Sardenya, è de Corsega, Comte de Barcelona,  Duch de Athenas, è Neopatria, è encara Comte de Rossello y de Cerdanya. – Entenets en la reformaciò del Nostre Regne de Sardenya, per la present pragmatica sanciò statuim, è ordenam, que de aqui avant algun Official de nostra Cort no puga compelir è forçar algun de nostres vassalls, ne encara dels Magnats, Barons, è Heretats del dit Regne vendre a ells dits Officials, ò a llurs Lloctinents, forments, ordis, ò altres qualsevol coses, ne comendar aquells de portarles algunes coses llur propries sens condecent salari è paga, ne encara los dits Officials sots color de algun interes de Nostra Cort puxen comprar coses algunes, sino ensemps è concordes ab lo Procurador Real del dit Regne, è en absencia de aquell ab son Lloctinent è Regent lo dit offici. E qui contra farà, encorrega en pena de mil ducats dor bons à Nostra Cort aplicadors tantes vegades, quantes serà contrafet, manants ab les presents matexes als Magnifichs, è amats Consellers nostres lo Virrey, Llochtinent General de dit Regne, Governadors en los Caps de Caller, Logudor, è Gallura, Procurador Real de dict Regne, son Lloctinent, ò Regent lo dit offici, è altres qualsevol Officials nostres en lo dit Regne constituits, presents, è devenidors que la present nostra Pragmatica sancio tengan, observen, executen, è aquella ab veu de publica crida divulgar fassen, perque nos puga algu ignorancia allegar. En testimoni de la qual cosa manam esser feta la present ab nostre sogell comu en lo dors sogellada. Dada en lo nostre Palaci Real de la nostra Ciutat de Valencia à vint è set dies de Mars del añy de la Nativitat de notre Senyor MCCCC sinquanta nou.

Rex Ioannes.

Dominus Rex mandavit mihi Antonio Nogueris Secretari Vid. Generalis Thesaurus et Petrus Torrelles Conservator Aragoniae.