Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – XXXII

I Consiglieri delle città di Barcellona rispondono ai Consiglieri della città di Cagliari di aver accolto favorevolmente la loro domanda, e di aver avuto promessa dall’appaltatore del diritto di pesca del corallo in Tunisi, e per lui dal suo fratello dimorante in Barcellona, che per la imposta di detta pesca userebbe verso i Corallatori Sardi, di Cagliari e di Alghero, lo stesso trattamento solito usarsi verso i pescatori catalani.

(1446. – 14 dicembre).

Dal Capmany, Opera sudd. Colecion Diplom. Tom. II. pag. 268. N.° CLXXVI.

Als molt honorables è molt savis Senyors los Consellers è Prohomens del Castell de Cáller: Los Concellers de Barcellona à vostra honor aparellats. – Molt honorables è molt savis Senyors. – Una vostra letra havém rebuda del XX del mes de Noembre prop passat, sobre la pescha dels corals de les mars de Barbería, que te arrendada del Rey de Tuniç en Raphaél Vives, è queus sería feta clamór que alscuns coralérs, axi de Cathalunya com d’aqueixes parts de Cáller è del Alguér, que lo dit en Raphael los tracte en forma que no y poríen miliorar; ans s’y desfarien, ultra que stan á risch è perill de mar è de males gents; è á la fi nos pregats, que volguessem tractar ab en Luis Vives, germà del dit Ráphael, que donás orde que lo dit Ráphael se contentás de la dehéna par del coral quis pescaría en les dites mars, segons aquestes coses pus stesament son contengudes en la dita vostra letra: la qual rehebuda, nos fahém venir lo dit Luis Vives, pregant lo de les dites coses, lo qual nos ha offert, que per contemplaciò nostra è d’aquesta Ciutat el donarà obra ab lo dit Raphael frare seu, que tractarà en la dita pescha los corallèrs de Cáller è del Alguér en la forma que séran tractats los de Barcelona è de la Costa. Perço, molt honorables è molt savis Senyors, vos certificám de les dites coses. E tingueus la Sancta Trinitat en sa guarda, rescrivint nos ab confiança de totes altres coses, en tant quant puschám fér per vostres plahir è honor. Scrita en Barcelona à XIV de Dehembre del any de la Nativitat del Senyor mil quatercents quarante è sis.