Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – XXXI

I Consiglieri della città di Cagliari scrivono ai Consiglieri della città di Barcellona, chiedendo la loro interposizione presso l’appaltatore del dritto di pesca del corallo in Tunisi, affinchè moderi la eccessiva imposta del terzo del prodotto, ch’egli esige dai Corallatori Sardi, di Cagliari, e di Alghero, i quali pescano in quei mari.

(1446. – 20 novembre).

Dal Capmany, Memor. histor. sobr. la marin. Comerc. y Art. de Barcelona; Colecion Diplom. Tom. II. pag. 267. N.° CLXXIV.

Als molt honorables è molt savis Senyors, los Consellers de la Ciutat de Barcelona. – Molt honorables è molt savis Senyors. – Segons clamor feta per diversos Coralèrs, axi de les parts de Cathalunya come de aquesta terra de Cáller è del Alguér, pescants en les mars de Barbería corals, en Rafael Vives, ora stant en Tunis, havía del Rey de Tunis arrendat lo drèt del dit corál, del que aprés hauría fins vuy exhigida la tersa part de tot lo corál que y pescan, per forma que no y poden millorar; ans si desffan, ultra que stán à risch è perill de mar è de males gents: lo que est molt detestable è cosa inhumana qu’el dit Rafael, qui es Christià è de nostra nació, fasa tals coses, qu’el Rey de Tunis, qui es strany à nostra ley, no faría per conservar humanitat.

Per queus pregám, tant com podém, vos sia plasènt sobre aço haver degut rahonament ab an Luys Vives, genná del dit Rafel morant en Barcelona, dega donar orde qu’el dit son germa sia content de la dehéna part del coràl ques pèscará en les dits mars, ò de cosa rahonable, contractant aquells, per manera que nos desffassan los dits Coralérs; è axi mateix prégam vostres Reverencias, vos sia plasént scriure de part de vostres grans savieses una letra al dit Rafel, exortant aquell desista exhigir d’aquí avant tal inhumà è fora de justicia drèt, metantse al rahonable, è á cautela, si obs será, vos plácià impetrar sobre la urgent materia de la Senyora Reyna letres ques pertany, è opportunes per mils subjugar à la rahó lo dit Rafel. Als… scriure á vostres grans magnituts circunspectes, sino que al Samt Sperít sia en protecciò de aquelles ab deguda felicitat, offerintnos per aquelles fer lo que nosaltres posible sia. Scripta an Castell de Caller à XX de Nohembre l’any MCCCCXLVI.

A honor de vostres grans Reverencias apparellats Los Concellers è Prohomens de Cáller.