Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – XCVIII

La città di Barcellona supplica il Re Don Ferdinando il Cattolico, affinchè faccia mantenere nel suo pieno vigore la prammatica sanzione, in virtù della quale è proibito a qualunque persona, la quale non sia suddita si S. M. Cattolica, pescare ed esportare corallo nei mari, e dai mari di Sardegna ecc.

(1491. – 5 settembre).

Dal Capmany, Oper. cit. Colecion Diplomat. Tom. II, pag. 300, n.° CCVII.

Al molt Alt è molt Excellent Senyor lo Senyor Rey. Molt alt è molt Excellent Senyor: vostres humils vassalls etc. los Consellers de la Ciutat de Barcelona. Per les letres que ultimadament sobre lo reduç de aquesra vostra Ciutat havèm scrit à la Magestat vostra, entre les altres coses pensades è apuntades, es lo reduç de la mercaderia, en que gran part consistex la negociaciò dels coráls, per los quals la gran Altesa vostra com à virtuosissimo è clementissimo Rey è Senyor nostre, à suplicaciò de la Cort general que celebrà en la dita Ciutat, per la utilitat que provè als poblats en lo vostre Principat de Catalunya dels dits coràls já ab sa Pracmática sanctament è loable provéhì, è ordenà que persona alguna qui no fos vassall è subdit de vostra Magestat no gos ne presumesca coralar ne fer coralar en las mars de Sardenya, Corsega, è altres, ne traure de aquells en alguna manera, sino per portarlos en los Regnes è terres de vostra gran Altesa. E per que, Excellentissimo Senyor, nos altres veém que de algun temps ençá moltes persones, axì vassalls com altres poch zelants lo servey de vostra Excellencia, ab permés dels Officials de aquella, è per altres vies exquisites, corálen è fan coralar, è traure dels dits coráls, è portarlos en altres Regnes stranys, en gran è evidentissim dan dels poblats en lo dit Principat;

Supplicám perçò, quant mes humilment podém, la gran Altesa vostra li plácia per la sua acustumada clemencia provehìr per lo gran benefici è utilitat des poblats en lo dit Principat, è signatament de aquesta vostra Ciutat è del redreç de la mercaderia, que la dita Pracmática sia tenguda è observada, segons que per la Magestat vostra ab aquella estat statuit è ordenat; è manar al Visrey è altres Officials dels dits Regnes è altres parts, que no permeten en manera alguna dits coráls sien trets de aquells, ni aportats en parts algunes sinó en los Regnes è terres de vostra Magestat, sots les penes en dita Pramática mencionades.

E jatsìa, Senyor, aquestes coses sien molt justes è concernents servey de vostra gran Altesa, è utilitat publica; encara nosaltres ho reputarém à singular gracia è mercé à vostra Magestat: la qual la Divinal clemencia conserve per molts anys ab glorioses victories de sos inimichs. De Barcelona à V de Setembre, any de la Nativitat de nostre Senyor mil quatrecents noranta è un.