Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – XCIX

I Consiglieri della città di Barcellona scrivono a Messer Giovanni Dusay vicerè di Sardegna per lo stesso oggetto della osservanza della Prammatica Reale sul privilegio della pesca del corallo nei mari sardi, pel quale si erano già indirizzati col precedente memoriale (n.° XCVIII) al re Don Ferdinando il Cattolico.

(1492. – 10 gennaio).

Dal Capmany, Oper. cit. Colecion Diplomat. Tom. II, pag. 301, n.° CCVIII.

Al molt Spectable lo Senyor Micer Johan Dusay Visrey de Sardenya: á tota complacencia de la Senyoria Vostra apparellats, los Consellers de Barcelona. – Molt Spectable Senyor. – La Magestat de nostre Rey è Senyor, à supplicaciò de la Cort General que ultimadament celebra en aquesta Ciutat, per la utilitat que prové á sos vassalls poblats en aquella, è en lo Principat de Cathalunya de la negociació dels corals, ab sa Pracmática sanctament è loable provehì è ordenà que persona alguna, qui no fòs vassall è subdit de la Altesa sua, no gos ni presumessa coralar ni far coralar en las mars de Sardenya, Córsega, è altres, ni traure coráls de aquellas en manera alguna, sinó per portarlos en los Regnes è terres de sa Magestat.

E veént nosaltres que alcuns poch zelants lo servey del dit Senyor, ab permis dels Officials de aquell, ò per altres vies exquisites, coralen e fan coralar, è traure dels dits coráls, è portarlos en altres Regnes stranys, en gran y evidentissim dany dels poblats en dita Ciutat è Principat; en los dies passats scrivém à la Excellencia sua, supplicantla que per la sua acustumada clemencia li plagués, per lo benefici è utilitat dels dits poblats, manar tenir è servar la dita Pracmàtica, è no permetre dits coráls sien trets dels dits lochs, ni portats en partes algunes sinó en los Regnes è terras del dit Senyor, sots les penes en la dita Prammàtica cominades. La Magestat sua com à clementissim è virtuosissim Princep, Rey, è Senyor nostre, qui sumament desige lo bé è conservaciò de sos vassalls, è lo redreç de la mercaderìa, ab ses provisions dirigides á la Senyoria Vostra, è á altres Officials de aquex Regne per major observació de la dita Pracmática, mane aquella sia publicada, per que ignorancia no s’en puga allegar.

E per quant nos altres, per lo cárrech que tenim del regiment de aquesta Ciutat, veént aquella desviada de tota negociació, è desijant per lo benefici è servey dessus dits ab lo auxili de nostre Senyor è de la prefata Magestat, tornarla en son próspero stamént, perque los poblats en aquella tinguen manera de passar llur vida; pregám perçò, quant mes affectuosament podém, la Senyoria Vostra que per servey del dit Senyor, è contemplació de aquesta Ciutat è nostra, publicada la dita Pracmática, vulla manar aquella ab tot affecte sia tenguda è observada, segons en la dita Pracmática, è per les provisions per lo dit Senyor Rey emanades, es largament mencionat.

Nosaltres som certs que la Senyoria Vostra com á bo è natural fill è ciutadá de aquesta Ciutat, per la afeció que ha al servey è benefici dessus dits, y farà aquelles provisions que serán vistas necessaries per la utilitat de la dita Ciutat, è per nosaltres es molt confiat. E ultra que serà à nosaltres cosa gratissima, encara á tot bé è honor de la Senyoria Vostra nos trobaréu promptissims è voluntaris. De Barcelona à X de Janér, any de la Nativitat de nostre Senyor MCCCCXCII.