Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – XCVI

Don Ferdinando II il Cattolico amplia a favore di Don Salvatore D’Alagon la grazia concedutagli, assegnandogli per luogo di relegazione tutto il regno di valenza, dopo che però il Luogotenente Governatore generale di detto Regno riceverà le Obbligazioni fideiussorie per ciò offerte nella somma complessiva di fiorini ottomila dal Vescovo di Vico, dal barone di Cruilles e sua moglie, dal barone della Lamma e suo figlio, da Don Onofrio di Cardona, da Don Perotto di Muncada, e da Mosen Aril allora dimorante in Sardegna; e scrive in coerenza al mentovato governatore generale, dandogli gli ordini relativi.

(1490. – 12 febbraio).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Itinerum. I e II, ab. ann. MCCCCLXXX ad ann. MCCCCXC, fol. 449.

Lo Rey.

Loctinent de General Governador. Per altres esu avèm scrit, è manàt, que de continent degueseu ampliar à Don Salvador Dalagò la Carcer, è arrest, que de manament nostre li avieu primeèr donàt dins los murs de la Siutàt de Xativa, so es, que li donasseu per carcer tot aqueix Regne de Valencia, sens prejudici algu de les fermanses, è obligaciò per aquèll à Nos ya prestades, è segons havèm entès, per no esser vos stat sert, si les dites fermanses se eran obligàt de nou, com es menester, per la seguretát de nostra Cort, vos havèu diferit ampliar lo dit arrest; è perque nostra voluntàt es aquell li sia ampliàt en la manera sobredita, empero attès, que lo pendre de les fermes de les ditas fermansas, com estigan en diversas parts, es cosa larga, è dificultosa, majorment la de Mossen Arill, qui està ara en Serdeña, en nostra voluntàt, per redimir temps en açò, sia fet per vos de aquesta manera, que tots temps, que per part del dit Don Salvador vos seràn presentàts los instruments de les fermanses, ab les quals vos conste autenticament, com à quells novamènt se son obligàts per la ampliaciò del dit arrest, en les quantitats que ara son obligades en la mateixa forma, referinse à les primeres obligacions per ells ya près, es asaber, lo Bisbe de Vich en dos millia florins Dor, lo Barò de Cruilles e sa muller en altres dos millia florins Dor, lo Barò de la Lacuna, è son Fill en altres dos millia florins Dor, Don Nofre de Cardona, è Don Peròt de Muncada, cada hù en sincsents florins Dor, è en loc de Mosen Arill, abtès que es en Serdeña, ques obliguen qualsevol dels sobredits en los mils florins Dor, que ell està obligàt en lo arrèst de Xativa, è integransvos los dits instruments autentichs, com dit es, fermats per ells, ò per sos llegitims Procuradors, havent à les dites coses plen poder, de continent, sens sperar de Nos altre manament, ni Consulta, irèu, ò trametrèu à la dita Siutàt de Xativa algun Surrogàt vostre, è traurèu ò farèu traure de aquella lo dit Don Salvador, arrestant aquell, mediant Sagrament, è homenatge, donanli per Carcetot aquix Regne de Valencia, segons dit es, è en açò no poseu ducte, dificultàt, ni dilaciò alguna, car axi proseex de nostra ferma voluntàt, è après fet açò remetrèu à Nos los dits instruments remesos à nostre infra scrit Secretari, en poder del qual estàn los altres. Datum en la Ciutàt de Ensa à XII de Febrer del Any M.CCCC.XC.

Yo el Rey.

Ludovicus Gonzalez, Secretarius.
Dirigitur Locumtenenti Generalis Gubernatoris in Regno Valentiae.