Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LXVIII

Altro ordine reale di Don Giovanni Re di Aragona a Pietro Pujades governatore del Logudoro in Sardegna, e a Francesco De Sena governatore della città e castello di Cagliari, relativo all’assassinio tentato dal Conte di Quirra, figlio del vicerè di Sardegna, sulla persona di Mossen Salvatore Guiso barone dell’Ogliastra, per mezzo degli scherani Gregorio Polla e Francesco Loque, i quali con venti uomini armati si erano perciò recati presso il castello di Galtelli, ed essendo stati scoperti si erano rifugiati con alcuni uomini di Orosei, vassalli di detto Barone che avevano avuto parte nella trama, nelle terre della Baronia di Posada spettante al suddetto vicerè di Sardegna.

(1477. – 8 agosto).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae XI, ab an. MCCCCLXXVII. ad MCCCCLXXVIII. fol. 5.

Don Ioan, per la Gracia de Deu, Rey de Aragò, de Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Mallorca, de Sardenya, è de Corcega, Compte de Barchelona, Duch de Athenas, è de Neopatria, è tambè Compte de Rossellò, è de Cerdanya. Als Magnifichs Conseller, Noble, amàts, è feels nostres Mosen Pere Pujades, Governador del dit nostre Regne de Serdenya, en lo Cap de Lugudor, è Francesch de Sena, de la Ciutat, ò Castell de Càller, salut, è dilecciò. Grandissima clamòr es estada feta à nostra Magestàt per part del Magnifich, amàt, è feel nostre Mossen Salvador Guiso, del Regne de Sardenya, que un apellàt Gregori Polla, Capità del Compte de Quirra, en los dies passats, ab un altre appellàt Francisco Loque, ab be vint altres del Judicàt de Ullastre, terres del Compte de Quirra, armats vingueren en cert lòch appellat Lemorisse, qui es en lo camì, qui va del Castell de Galtelli, à la Vila de Uruse, è aqui estigueren per tres dies sperant passàs lo dit Mosen Salvador Guiso, per matar aquell, segons se diu constar de aquestes coses per testimonis de un appellàt Pedro Loque, quondam, Germà del dit Francisco Loque, è per testimoni de altres persones, segons en lo Procès de aquen fet se diu constar, è encara per fama publica, è de fet, sino que foren descuberts, hagueren mès en execuciò llur dampnàt proposit, è après descuberts, fugìren de la dita Vila de Uruse certs vassalls del dit Mossen Guiso, çò es, Mossen Antoni Rogeri Prevere, Thomàs Rugeri, Matheo Sanio, è Ioan Brichu, per quant havian cabùt, è sabùt en lo dit tracte, è de fet sen anaren en les terres, è Baronia deposada (1), terres del dit spectable Visrey, jat sia ell fos request restituhis, è tornàs las prop nomenats al dit Mossen Salvador Guiso, en virtut del Capitol de Cort del dit Regne; perçò que de aquells se poguès ministrar la justicia, segons llurs demerits. Emperò lo dit Visrey, fins assi ha recusàt fer en grandissim dan, è prejudici del dit Mossen Salvador Guiso, è de la sua jurisdicciò, è encara derogaciò del dit Capitol de Cort del dit Regne, per les quals rahons, per part del dit Mossen Salvador Guiso à nostra Magestàt es estàt recorregut; suplicantnos humilment, que sobre les dites coses deguessem de saludable, è condecent remey de justicia degudament provehir. Perque Nos vehents la dita suplicaciò esser justa, volents que tals coses, si veres son, no passen sens condigne puniciò, è castich, à vosaltres, e cascun de vosaltres, in solidum, ab tenor de les presents, dehim, cometèm, è manàm, de nostra certa sciencia, è consultament, que ab subirana diligencia prengàts informaciò de les dites coses, è si per aquelles constarà, encontinent, juxta forma, serie, è tenor del capitol, è acte de Cort del dit Regne de Serdenya, façats los dits malfeytos restituhir, è metre en poder de Mosen Salvador Guiso, è en altra manera, sobre les dites coses provehiscàu tot lo que per rahò, dret, è justicia conexerèu esser fahedor; sobre totes les quals coses, è sengles de aquelles ab les incidents, dependents, è emergents de aquelles, à vosaltres, è à quiscù de cosaltres insolidum, cometèm, è comanàm les veus nostres plenament ab les presents, ab les quals inhibim stretament, dehim, è manàm de nostra certa sciencia, è expressament, sots incorriment de la nostra ira, è indignaciò, è pena de dos milia florins dòr, als nostres cofrens aplicadors, al dit Visrey, è à tots, è qualsevol Officials del dit Regne de Sardenya, è à tots, è qualsevol altres Comissaris, ò Iutges, que de les dites coses non entrometen, ne entremetre, presumesquen, tolentlos à major cautela tota potestat de fer lo contrari, ab decret de nullitat. Datum en Barchelona à VIII. dies de Agost, en lany de la Nativitat de notre Senior M.CCCC.LXXVII.

Rex Ioannes.

Bernardus Andor, ex provisione facta per Vicecancellarium, qui eam vidit.

(1) Deposada, cioè de Posada; terra e castello di tal nome.