Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LXVI

Lettere Reali del Re Don Giovanni II di Aragona a Don Salvatore D’Alagon fratello del marchese di Oristano e Conte di Goceano, con le quali gli è ordinato di desistere dagli armamenti e dai conflitti col Conte di Quirra, sotto pena dell’indignazione Regia, e di presentarsi alla Corte, laddove desideri compimento di giustizia.

(1477. – 19 giugno).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae X, ab ann. MCCCCLXXV ad ann. MCCCCLXXVIII, fol. 111.

Lo Rey.

Noble, è amàt Conseller nostre Don Salvador Dalagò. Sabudes havèm les novitàts seguides entre lo Illustre Marquès de Oristany, è vos, è lo capità de nostres Galees de una part, è lo Spectable Compte de Quirra de la part altre; los ajuts de Gents, que uns contra los altres havèu fet, los quals serien bè scusàts, si cascun atenguesseu, aixi com son obligàts à nostre servey, è repòs de aqueix Regne, car tals moviments, è ajuts de Gents, no poden esser sino en gran deservey nostre, dàn, è perdiciò de aqueix Regne; è fora estàt millor, que si vos, è lo dit Marquès, è Compte haviau difarencies algunes, fosseu recorregùts al Governadòr del Cap de Lugudòr, qui es Jutge vostre, è haguesseu informat à nostra Magestàt, è haguerem fet fer compliment de justicia, è haguerem castigàt qualsevol culpable, è no haguereu vengùt à fer fer tals acts, los quals son à Nos molt enujosos, è venen en gran deservey nostre. Peraçò vos manàm molt stretament, sots lo deute de la Fidelitàt, à que sou tengùt a Nos com à Rey, è Senyor vostre, que daci abànt vos abstingàu de tots actes de fet; è desajustèu qualsevol gents, que ajustades tingàu, è no les ajustèu daci abànt, è restituhiau, è tonèu totes coses, que preses, è ocupades se hagen: è si algunes coses, ò clamors teniu del Compte de Quirra, veniu daci abant à nostra Magestat, segons forma de nostra provisiò patent, lo die present spatxada, per proposarles devànt Nos, que Nos vos farem fer compliment de justicia. Significantvos, que si açò recusarèu fer (lo que no creèm) Nos hi convendrà provehir degudament, no sens carrech, e culpa vostres. Datum en Barchelona, à XVIIII de Juny, any MCCCCLXXVII.

Rex Ioannes.

Dominus Rex, ex deliberatione facta in Consilio, mandavit mihi Joanni de Sant Jordi, visa per Vicecancellarium, et Joannem Ros, quibus est commissum, et Luisium Pexo, Regentem Thesaurariam, et Rosell, pro Conservatore.

Al Noble, è amàt Conceller nostre Don Salvador Dalagò.