Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LXV

Don Giovanni II Re di Aragona indirizza separatamente da quelle che gli avea già scritto (sopr. Cart., n.° LIX), altre lettere Reali a Giovanni di Vilamarì, capitano generale delle galee regie, rimproverandogli di aver preso parte ai conflitti armati seguiti nell’isola tra le genti del marchese di Oristano e quelle del conte di Quirra, ed ordinandogli in pari tempo di restituire a quest’ultimo le due galee e gli uomini di una galeotta comandata da Bernardo Babiloni ch’egli avea predato nei mari di Sardegna.

(1477. – 19 giugno).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae X, ab ann. MCCCCLXXV ad ann. MCCCCLXXVIII, fol. 108.

Lo Rey.

Capità. Sabudes havèm les novitats seguides entre lo Illustre Marquès Doristany, è vos, è altres, de una part, è lo Spectable Compte de Quirra de la part altre, è los ajuts de Gents, que uns contra los altres haveu fets, los quals serian bè scusàts, si cascuns à tenguessen, aixi com sou obligàts à nostre servey, è repòs de aqueix Regne. Car tals moviments, è ajuts de Gents, no poden esser sino en gran deservey nostre, dan, è perdiciò de aqueix Regne: è fora estàt millor, que si lo dit Marquès, ò Vos, ab lo dit Compte, haveu difarencies algunes, fossen recorreguts al Governador del Cap de Lugudor, qui es Jutge, è haguessen informàt a nostra Magestàt, è haguerem fet fer compliment de justicia, de qualsevol culpables, e no haguereu vengùt à fer fer tals actes, los quals son à Nos molt enujosos, è venen en gran deservey nostre. Per açò vos manàm molt stretament, sots los deute de la fidelitàt, à que sou tengùt à Nos, com à Rey, è Senyor vostre, que daci avànt, vos abstingau de tots actes de fét, è los dos buchs de Galees, que preses havèu al dit Compte, li restituhiàu, è tornèu, en la manera, è esser que eren, com les prenguès, è los Homens que havèu presos de la Galiota del Compte de Quirra, que venia à nostre serviei, e era patronejada per Bernàt Babiloni, los hi restituihiàu de continent, è nols detingàu una sola hora. E si algunas cosas, ò clamors tenieu del dit Compte de Quirra, veniu debant nostra Magestàt, segons forma de nostra provisiò patent lo die present spatxada, per proposarles dehànt Nos, que Nos vos farèm fer compliment de justicia. Significantvos, si açò recusàu fer, lo que no creem, nos hi convindrà provehir degudament, no sens carrech, è culpa vostres. Datum en Barchelona, à XVIIIJ de Juny, any MCCCCLXXVII.

Rex Ioannes.

Dominus Rex, ex deliberatione facta in Consilio, mandavit mihi Joanni de Sant Jordi, visa per Vicecancellarium, et Johannem Ros, quibus est commissum, et Luisium Pexo, Regentem Thesaurariam, et Paulum Rossell, pro Conservatore.