Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LXIV

Don Giovanni II Re di Aragona scrive da Barcellona a Giacomo Aragall Luogotenente Governatore del Capo di Cagliari in Sardegna, ordinandogli di far cessare le ostilità tra il marchese di Oristano, e il conte di Quirra, e gli attruppamenti armati, che perciò si faceano nell’isola, e promettendogli d’inviargli quanto abbisognerebbe, in caso di disobbedienza per parte dei contendenti, per comprimere con la forza la loro audacia.

(1477. – 19 giugno).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae X, ab ann. MCCCCLXXV ad ann. MCCCCLXXVIII, fol. 110.

Lo Rey.

Lochtinent, vostres letres havem rebudes, e havem sabudes las novitats, moviments, è ajuts de gents fets en aqueix Regne, per lo Marquès Doristany, e Compte de Quirra, è altres, è lo perill, è dan en que hàn cuydat fer venir aqueix nostre Regne, la qual cosa ha molt desplagut à Nos, car tals moviments no aporten sino grans perills; scrivim per azò al dit Marquès, Compte, è al Capità de nostres Galeres, è Vezcompte de Sent Luri, cessen daci avant de tals actes. Fiam aixi ho faran, e hon per qualsevol consideraciò, no se des ajuntassen, ò des ajuntats se tornaven aplegar, vos manam molt stretament treballeu ab tot sforç, enferlos desaplegar, è fer cessar tots actes de fet, è si obeir nous volien ajusteu totes les Ciutats, Viles, è Terres Reyals nostres, contrà aquells qui obedints no seràn, entenent en la puniciò, e castich de aquells, qui nous obeyràn, è resistir volràn, com ja scrigàm à Sacer, Caller, Alguer, è Viladesglesies vos obeesquen, è se ajusten ab vos, è façen tot lo que per vos lis serà manàt; è encara nos scrivim cuytadament è vos embiarem tot lo necessari per comprimir la audacia de tals resistents. E aixi per nostre servey enteneu ab gran studi en lo bè, è repòs de aquex Regne, com es necessari, et de vos confiam. Datum en Barchelona à XVIIIJ de Juny, any M.CCCC.LXXVII.

Rex Ioannes.

Dominus Rex, ex deliberatione facta in Concilio, mandavit mihi Joanni de Sent Jordi, visa per Vicecancellarium, et Joannem Ros quibus est commissum, Luysum Peixo Regentem Thesaurariam, et Petrum Paulum Rossell pro Conservatore.

Al Magnifich, è Amàt Conseller nostre Mosen Jacobo Aragall, locumtenent-Gubernatoris in Capite Callari.