Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LXIII

Altre lettere Reali del Re Don Giovanni II di Aragona, indirizzate da Barcellona al Podestà, consiglieri e probiuomini della Città di Sassari per far cessare gli attruppamenti di gente d’arme, che si facevano, e dei conflitti che quindi seguivano tra Leonardo D’Alagon marchese di Oristano e conte di Goceano, e Dalmazzo Carroz conte di Quirra.

(1477. – 19 giugno).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae X, ab ann. MCCCCLXXV ad ann. MCCCCLXXVIII, fol. 109.

Lo Rey.

Amats, è feels nostres, sabudes havem les novitats, moviments, è ajusts de gents fets en aqueix Regne, per lo Marquès Doristàny, è Compte de Quirra, è altres, è lo perill, è dàn en que han cuydat fer venir aqueix nostre Regne, la qual cosa ha molt desplagut à nos, car tals moviments no porten sino grans perills; per açò scribim al dit Marquès, è Compte, è al Capitá de nostres Galeres, è Vezcompte de Sent Luri cesen daci avant de tals actes, fiam axi ho faràn; è hon per qualsevol consideraciò no se desajustasen, è desajustats, se tornaren aplegar, Manàm à Vosaltres, è à cascu de vos, sots lo deute de la fidelitat, aque nos sou tenguts, que tota hora que requests sereu per lo Governador de Caller, ò de Lugudor Vos ajusteu ab ell, ò entengau en lo repos, è pacifich estát de aqueix Regne, per forma que tots moviments sien apartats, è lo dit Regne reste en repos, è obediencia nostra, è de nostres Officials, è per cosa alguna no fasau lo contrari, per quant nostra gracia haveu cara, è Servirnos desijau. Datum en Barchelona à XVIIIJ de Juny any MCCCCLXXVII.

Rex Joannes.

Dominus Rex, deliberatione facta in Consilio, mandavit mihi Joanni de Sant Jordi, visa per Vicecancellarium, et Joannem Ros, quibus est commissum, Luysium Peixo, Regentem Thesaurariam, et Rosell pro conservatore.

Als amats, è feels nostres los Potestàt Concelleres, è Prohomens de la nostra Ciutat de Sacèr.

Fuerunt expeditae duae aliae similes directe infrascriptis.

Als amats, è feels nostres los Lochtinent de Capità, è Concellers, è Prohomens de nuestra Vila de Viladesglesies.

Als amats, è feels nostres los Veguer, e Consellers, è Prohomens de la nostra Ciutat, è Castell de Caller.