Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LXII

Lettere Reali indirizzate da Barcellona dal Re Don Giovanni II di Aragona al Veghiere, Consiglieri, e Probiuomini della Città di Alghero per lo stesso oggetto di far cessare i conflitti armati tra il marchese di Oristano e il conte di Quirra, che turbavano l’ordine, e la tranquillità del Regno di Sardegna.

(1477. – 19 giugno).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae, X, ab ann. MCCCCLXXV ad ann. MCCCCLXXVIII, fol. 109.

Lo Rey.

Amats, é feels nostres. Sabudes havèm les novitats, moviments, è ajust de gents fets en aqueix Regne per lo Marquès Doristany, è Compte de Quirra, è altres, é lo perill, è dan en que han cuydat fer venir aqueix nostre Regne, la qual cosa ha molt desplagut à Nos, car tals moviments no porten sino grans perills; scribim per açò al dit Marquès, è Compte, è al Capità de nostres Galeres, è Vezcompte de Sentluri, cessen daci abant de tals actes: fiam axi ho faràn; è hon per qualsevol consideraciò no se desajustassen, ò desajustats, se tornaven à plegar, Manàm à vosaltres, è à cascù de vos, sots lo deute de la fidelitat, à que nos son tenguts, que tota hora, que requests serèu per lo Governador de Caller, ò de Lugudor, vos ajustèu ab èll, ò entengàu en lo repòs, è pacifich estat de aqueix Regne, per forma, que tots moviments sien apartats, è lo dit Regne reste en repòs, è obediencia nostra, è de nostres Officials, è per cosa alguna no fassam lo contrari, per quant nostra gracia haveù cara, è servir nos desitiàù. Datum en Barchelona à XVIIII de Juny, any MCCCCLXXVII.

Rex Joannes.

Dominus Rex, ex deliberatione facta in Consilio, mandavit mihi Joanni de Sant Jordi, visa per Vicecancellarium, et Joannem Ros, quibus est commissum, Luisium Peixo, Regentem Thesaurariam, et Rosell pro Conservatore.

Als amats, è feels nostres los Veguèr, è Cancelleres, è Prohomens de la Villa de Alguèr.