Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LX

Altra lettera del Re Don Giovanni II di Aragona, indirizzata da Barcellona a Don Leonardo D’Alagon marchese di Oristano e conte di Goceano, affinchè sciolga i corpi d’armati raccolti contro il conte di Quirra, e desista da ogni ulteriore conflitto col medesimo, spettando all’Autorità Sovrana di provvedere efficacemente sulle loro reciproche contese, e gli ordina in pari tempo la pronta restituzione delle ville, terre, mobili e vettovaglie tolte a mano armata a Nicolò Carroz vicerè di Sardegna.

(1477. – 29 giugno).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae, X, ab ann. MCCCCLXXV ad an. MCCCCLXXVIII, fol. 111.

Lo Rey.

Illustre Marquès. Sabudes havèm les novitàts seguides entre vos de una part, è lo Spectable Compte de Quirra de la part altra, è los ajuts de Gents, que uns contra los altres haveu fets, los quals serien bé scusàts, si cascuns atenguessen, aixi com son tenguts, à nostre servey, è repòs de aqueix Regne, car tals moviments, è ajuts de Gents, no poden esser sino en gran deservey nostre, dàn, è perdició de aqueix Regne: E fora estàt millor, que si vos, ò lo dit Compte, havien difarencies algunes, fossen recorregùts al Governador del Cap de Lugudòr, qui es Iutge vostre, ò haguessen informada nostra Magestát, è haguerem fet fer compliment de justicia, è haguerem castigàt qualsevol culpable, è no haguereu vengùts à fer fer tals actes, los quals son à Nos molt enujosos, è venen en gran deservey nostre. Perçò vos manàm molt stretament, sots lo deute de la fidelitàt, à que seu tengùt à Nos, com à Rey, è Senyor vostre, que daci abánt vos abstingau de tots actes de fét, è desajustèu qualsevol gents, que ajustades tingàu, è no les ajustèu da sì abant. E les Encontrades de Marmilla, è de Monreal, è Terres de Sant Gani, è de Tuili, que apreses havèu, restituyau al dit Compte, ensemps ab los bens, robes, è vitualles, è altres coses, que gents vostres hagen presses. E si algunes clamors tenieu del dit Compte de Quirra, veniu debant nostra Magestát, segons forma de nostra provisiò patent lo die present spatxada, per proposar debant Nos aquelles, que Nos vos farèm fer compliment de justicia. Significantvos, que si açò recusarèu fer (lo que no créhem) à Nos hi convendrà provehir degudament, no sens carrech, è culpa vostres. Datum en Barchelona, à XVIIII de Juny, any MCCCCLXXVII.

Rex Ioannes.

Dominus Rex, ex deliberatione facta in Consilio, mandavit mihi Ioanni de Sant Iordi, visa per Vicecancellarium, et Ioannem Ros, quibus est commissum, Luisium Pexo, Regentem Thesaurariam, et Rosell pro Conservatore.

Dirigitur Marchioni de Oristany.