Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LIII

Don Giovanni II Re di Aragona rampogna Nicolò Carroz vicerè di Sardegna perchè non avesse restituito due schiavi di Leonardo D’Alagon marchese di Oristano e conte di Goceano, rifuggitisi nel Castello di Cagliari, e gli ordina di farli consegnare immediatamente a Pietro Pujades governatore del Capo di Logudoro, giudice e commissario reale per tutte le questioni e liti di detto marchese, il quale, col consiglio di messer Bernardo Scutforès, provvederebbe secondo giustizia.

(1475. – 23 luglio).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae, IX, ab ann. MCCCCLXXIV ad ann. MCCCCLXXVI, fol. 77.

Don Ioan, per la gracia de Deu, Rey de Aragò, de Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Mallorques, de Sardeña, e de Corcega, Compte de Barchenona, Duch de Athenes, y Neopatria, y Compte de Rosselló, y de Sardaña. Al spectable, y amàt Conseller nostre Don Nicolau Carròz de Arborea, Visrey en nostre Regne de Cerdeña, salut è dilecciò. Lo Illustre, è amàt Conseller nostre, lo Marquès de Oristayn, nos hà humilment significàt, diènt, que dos Sclaus seus li son fogits, è son anàts à la Ciutàt è Castél de Caller, è que per moltes requestes, que haie fetes fer à vos dit Visrey, diu jamès lì haveu volgùt restituir aquells, diènt, que los dits Sclaus, ò laltre dells, proclame libertàt, è com lo dit Illustre Marquès pretenga los dits Sclaus no esser franchs, è esser seus propris, ha à nostra Magestat humilment suplicàt, sia mercè nostra ferli restituir los dits Sclaus. E Nos volents en les dites coses, sia ministrada justicia, vos dièm, è manàm expressamènt, è de certa sciencia, sots obtenimènt de nostra gracia, è amor, è pena de dos mil florins dor, à nostres Coffrens aplicadors, que sense dilaciò alguna, trametràu los dits Sclaus bé guardàts, è accompañats, al Magnifich, è amàt Conseller nostre Mosen Pere Pujades, Governador en Cap de Lugudòr, del dit Regne, qui es Iutge Comissari per Nos signàt al dit Illustre Marquès, en totes causes activamènt, è passiva tocants à ell, lo qual oydes les parts sobre lo dit fet, farà, è administrarà, de consell del amat Conseller nostre, Micer Bernàt Sentfores, Lochtinent de son ordinari Assessor, breu e spachat compliment de justicia. E no façàu lo contrari en alguna manera per quant nostra gracia cara haveu, è la dita pena desijàu evitar, car Nos ab aquestes mateixes manàm, sots les dites penes, al dit Governador, que hoyt lo dit Illustre Marquès, ò son Procurador, è los dits Sclaus, sobre les coses, que cascù dells pretenen, de consell del dit Micer Bernàt Santfores, face à les dites parts breu, è spachat compliment de justicia, totes malicies, è injustes dilaciòns postposades. Datum en la Ciutàt de Barchenona à XXIII de Iuliol, en lany de la Nativitat de nostre Señor Mil CCCC.LXXV.

Rex Ioannes.

Dominus Rex mandavit mihi Ioanni de Sant Iordi, visa per B. de Verino, Regentem Cancellariam.