Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LII

Nuove istruzioni date dal Re di Aragana Don Giovanni II a Guglielmo di Peralta tesoriere generale, e a Guglielmo Pujades conservatore del Patrimonio Regio in Sicilia, affinchè nel loro passaggio in Sardegna si adoprino per ridurre a concordia Leonardo D’Alagon marchese d’Oristano e conte di Goceano, e Nicolò Carroz vicerè dell’isola, e nel tempo istesso si facciano le reciproche restituzioni ch’erano state convenute tra il Re di Aragona e il predetto marchese di Oristano nell’atto di pace del 1474.

(1475. – 3 giugno).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Divers. Sigil. Secret. ab ann. MCCCCLXXIV ad ann. MCCCCLXXVIII, fol. 21.

Addictio.

Instructionum per Dominum Regem commissarum Guillermo de Peralta, Thesaurario generali, et Guillermo Pujades, Conservatori Regii Patrimonii in Regno Siciliae, euntibus pro ipso Domino Rege ad dictum Regnum Siciliae, transeuntibus per Sardiniam.

Item: Los dits tramesos essent en Sardeña, aplicant en açò lo Magnifich Micer Iacobo de Bonnano, entendràn en açò, que per quant son stades fetes diverses quereles à sa Magestat, tant per lo spectable Visrey Don Nicolau Carroz Darborea è sos adherents en lo passat à sa Magestat, è al dit Visrey de una part, è per lo illustre Marquès Doristany, e sos sequassos de la part altra, è dels uns als altres, que les restitucions, qui fer se devien en virtud de la Concordia, è Capitulaciò, fermada per sa Senyoria al dit Marquès no son stades ab compliment fetes: en axi que encara se diria lo dit spectable Visrey è altres predits tendrien algunes coses quis fan à restituir al dit Don Leonard, è sequassos seus, et vice versa lo dit Don Leonard, è sequassos tendrien coses quis fan à restituhir al dit Visrey, è altres predits, ò si no ho tenen en poder, almanco se diu donen empaig, ò son causa de no poder haver conclusiò les dites testitucions, è altres coses complidores, en virtut de la dita capitulaciò, è per tant los demunt dits en nom, è per tant de la dita Magestat, auran en llur poder la dita Capitulaciò, è segons serie, è tenor de a quella daràn obra ab acabament que les dites restituciones se facen, es cumplesquen de la una part al altra, è de laltra al altra, haventsi ab tota equitat. E si algu de les dites parts recuserà è serà renitent de cumplir les dites coses, vol sa Magestat aquel tal, sia exortàt de part de la dita Magestat, ab rahons persuadint, è si persistirà, ab imposiciò de penes li serà manat obtempere al que serà obligat; è continuant en renitencia, de continent sia scrit, è tramesa informaciò à sa Magestat, per tal que si puxa debitament provehir, en les quals coses per lo gran servey quen resulta à la diia Magestat, è benefici de aquell Regne, los demunt dits faràn diligencia gran, quanto los negoci requer, è ab aquesta fiança ne està la dita Magestat.

E per lo total repòs de aquell Regne, è per maggior bé de son servey e stat, la dita Magestat desija resecar e removre les diferencies qui son entre les demunt dites parts; è perçò los demunt dits, tant en nom, è per tant de sa Magestat, com encara per part, è motiu proprì llur enteses les causes de llurs males voluntats, e diferencies, entendran ab summo studi de mitigar los huns, è altres, è de persuadirlos entren en concordia, amor, è bona voluntat, significantlos lo util è repos quen succeheix à cada hu dells; e lo servey, è plaher queen succehirà à la dita Magestat, usant ab cascu dells de totes aquelles hons, è parlaments que elles ab llur prudencia sabran trobar, car inihida entre ells qualsevol amistat, concordia, è avinenses sa Magestat ho tendrà per agradable è li plaurà molt, è ho tendrà à gran, è relevat servey, à ells dits tramesos, qui açò treballaràn. Expeditum Barchinonae IIJ mensis Junii anno Domini M.CCCC.LXXV.

Rex Ioannes.

Dominus Rex mandavit mihi Ioanni de Coloma.