Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – IV

Il Re Don Martino I revoca l’embargo, e il sequestro ch’era stato fatto su i proventi del dritto del Imperiage, per sopperire alle spese della guerra di Sardegna, e concede ai Mercatanti delle Loggie di Barcellona, Tortosa, Perpignano, Girona, e di altre piazze commercianti, che possano liberamente disporre di detti proventi per gli oggetti, pe’ quali furono specialmente creati e destinati.

(1402. – 20 dicembre)

Dal Capmany, Oper. cit. Colecion Diplom. Tom. IV. pag. 205, N.° CVI.

En Marti, per la gracia de Deu, Rey d’Aragó etc. Als faels nostres los Deffenedors è Clavaris de la mercaderia de les Ciutats de Barchelona, de Tortosa, e Vila de Perpenyá, hoc encara als Compradors, ó Arrendadors, è Collidors del dret de Pariatge, imposat per lo sosteniment de Sardenya, guarda è defensió de les nostres mars, è de la mercaderia, axi en les Ciutats è Vila demunt dites, com en la Ciutat de Gerona, è Vila de Sant Feliu, è altres Ciutats, Viles, è Lochs del Principat de Cathalunya, è á cascun dells, è altres, als quals la present pervendrà, è les coses davall scites se pertanguen, salut è gracia.

Jassia Nos, per altres nostres letres, induhits è moguts en aço per les causes è rahons en aquelles largament recitades, è altres, haguessem provehit, è scit ab moltes cominacions, è grans penes, specialment a vosaltres dits Deffenedors è Clavaris de la mercaderia, Compradors, ó Arrendadors, è Collidors del dit dret del Pariatge en les dites Ciutats de Barchelona, Tortosa, e Vila de Perpenyá, que vosaltres dits Deffenedors deposatsses è deposar facssets en la Taula assegurada de la dita Ciutat de Barchelona, totes è qualsevol monedas qui per raho del dit drete eren pervengudes, ó pervendrien a mans vostres, ne de aquelles dites pagaments ó consignacions algunes faessets en algun cas ó maner per arduu ó necessari que fos, ne vosaltres dits Compradors ó Arrendadors è Collidors de aquelles monedes ó prens dels dits arrendaments responguessets ó faessets dites ó pagaments als dits Deffenedors è Clavaris, ó á alguns dells, ens aquelles monedes ó prens deposatsses en la dita Taula en aquella conservadores tro per Nos hi fos en altra manera provehit, segons que en les dites letres la data de les quels fo en Valencia a setse dies del  mes de Octubre prop passat, es largament contengut.

Empero, car cessen del tot al present les dites causes è rahons quins mogueren à fer les dites letres è provisions, supplicats humilment per lo feel nostre en Ferrer de Marimom, Missatger per la dita Ciutat de Barchelona à Nos tramés; les dites nostres letres ó provisions, è totes altres per Nos fetes en contrari, tocants directament ó indirecta la administració de les dites monedes, è altres coses en aquelles dites letres contengudes, ab tenor de la present revocám, è per revocades, casses, è nulles volém sien haudes; ne per vigor de aquelles, ó altres qualsevol, les dits preus, ó monedes del dit Pariatge emparades ó sequestrades tingats, ne aquelles deposets ó deposar façats en la dita Taula d’aquiavant, ans les administrets axi com vos es legut è promés, segons forma dels Capitols del dit Pariatge, è en altre manera, segons fer soliets è podicts ans de les dites nostres letres, ó provisions, è aquelles en res no contrastants. Dada sots nostre segell secret, en Valencia, a vint dies de Decenbre, en l’any de la Nativitat de nostre Senyor mil quatrecents dos. – Rex Martinus – Gabriel Mascaroni, mandato regio, facto ad relationem Guillermi Poncii Secretarii.