Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – CIII

Il Re di Castiglia e di Sardegna Don Ferdinando II detto il Cattolico richiama a stretta osservanza il privilegio ch’era stato conceduto alla città di Alghero dai Sovrani di Aragona Don Pietro IV e Don Alfonso V, in virtù del quale tutti coloro che attendevano alla pesca del corallo nei mari sardi, dal Capo di Napoli (odierno Capo Mannu) nella costa occidentale fino all’isola di Linayre (odierna Asinara) nella costa settentrionale dell’isola, fossero naturali o forestieri, doveano far porto e dogana in detta città di Alghero.

(1493. – 24 ottobre).

Dagli Archivi della città di Alghero.

Don Fernando per la gracia de Deu Rey de Castella, de Aragò, de Leò, de Cicilia, de Granada, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Sardenya, de Cordova, de Corsega, de Morsia, de Algarba, de Algesira etc. etc. Ald Magnifichs Consellers et amats Nostres lo Lochtinent General en el Reyne de Sardenya, Governadors en el Cap de Caller, Gallura y Lugudor, Vegueres, sots-Vegueres, Potestats, Consellers, è altres quales si vol Official nostres en lo dit Reyne constituits è constituidors, è altres llochtinents de aquells, presents et devenidors, al qual ò als quals en les coses devall scrites perteyu, o pertenya poder enqual se vol manera. – Per humil suplicatiò à Nostra Magestad presentada per part dels amats è feels nostres los Consellers, Consell è pro-homens de la Villa nostra de Alguer havem entes que per privilegis obtorgats à la dita Villa per los Serenissims Reys Don Alfonso Oncle nostre, e Don Pedro predecessors nostres Reys de Aragò de gloriosa recordaciò è per Nostra Magestad confirmats es dispost provehit ordenat y manat que totes les Barques qui pescaran corall dels mars del Cap Napoles fins à la Linayre haian è sien tinguts fer port y estar en la dita nostra Villa de Alguer, è no en altre lloch, è que sian tinguts pagar la mayor detret qui es acostumat de pagar per lo dit corall, assi per los habitadors de la dita Villa com per los estrangers, segons que en los dits privilegis, á los quals nos refferims, en pus extensament contingut; è que en dias passats volent se efforsar lo Capità Mossen Villamarì (1) g.° à los Officials è Prohomens de la Ciutat de Bosa de revellir les dits barques de corall, fonch agut recors à nostre Magestad per part de la dita Villa, è Nos ab nostra provisiò dada en aquesta Ciutat à setze de Mars del ayn 1481. en deguda forma despachada manem observer los dits privilegis; lo qual nno obstant, segons per part de la dita Villa se afirma, Mossen Bernart de Villamarì Capitá General del nostre maritim exercit ara novament se efforzà è apoderá en fer port e far pagar lo dit dret de corall en la dita Ciutat de Bosa, metent los coralls que en la dita partida de pescan drent la dita Ciutat, è traent aquells per altres llochs contra el tenor dels dits privilegis ordinacions è provisions è en grandissim dayn è evident perjudici deles rents Reales nostres è de la dita Villa per part de la qual soms estets molt humilment suplicats fos mercè nostra manassen provehir ab degut remei de justicia: è Nos oyda la dita suplicaciò, è com à justa benignament admissa, volent provehir à la conservaciò de la dita Villa, è de les ventes Reales nostres, ab thenor de les presents de nostra certa sciencia è deliberada voluntat encarregam y manam à Vosaltres è cascu de vosaltres a qui spectenya, sots incorriment de nostra ira è indignaciò, à pena de dos mil florins dor dels bens de aquel de vosaltres qui lo contrari farà exigidors è à nostres Cofrens aplicadors, tenir è observar les dits privilegis, ordinaciò è provisiò nostra demunt calendada, è a tots è singulars coses en aquelles contengudes, nò permetter ne donar lloch per via directa ò indirecta que lo dit Mossen Villamarì, ni altra persona alguna qui pescarà, ò ferà pescar corall en la dita partida de la Linayra fins a lo Cap de Napoles, ni les barques de aquells fassen ò puixan fer port ni pagar lo dit dret de corall en la dita Ciutat de Bosa, ni en altre lloch, sino en la dita Villa de Alguer juxta forma dels dits privilegis. E si algu ò alguns en aço saran renitents ò no observaran è obeyran los dits privilegis, ordinaciò è provisiò, è aquell ò aquells en qualsevol manera contravineran, executerès los dits contrafahents en les penes en dits privilegis è ordinaciò aposadas, sens venia ne remissiò alguna; è ancara, si necessari sarà, los compellireu ab imposit y execuciò de altres majores penes qui a vosaltres semblerà, per forma que dits privilegis è ordinaciò sien observats, guardant vos atentament de fer ne permetre sia fet lo contrari en niguna manera, com port lo bè public de la dita Villa è conservació de aquella, è de nostres rentes Reales, lo havem assi deliberadament provehit, è volem sea per vos altres exiguit, tota consulta à part posada. Dada en la Ciutat de Barcellona à 24 de Octubre 1493. – Yo el Rey. –

In Registro Sardiniae VII.° Vt Generales Thesaurarius

Vt Pont. Rgs

Vt Bernadum Ferrer pro Conservator General

(1) Il capitano generale delle forze di mare di Aragona, di cui si parla in questo luogo, chiamavasi Bernardo, ed è nominato più sotto. Era figlio di Giovanni Villamarì, signore di Bosa e della Planargia in Sardegna (donate in feudo al di lui padre nel 1468 dal Re Don Giovanni II di Aragona), ed ebbe per erede l’unica sua figlia Isabella Villamarì, che fu moglie del principe di Salerno, come racconta il Zurita, e si raccoglie dai monumenti che pubblichiamo fra le Carte e Diplomi del secolo XVI.