Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [355]

1 Arquiprede de Marongiu.

2 Su reverendo archiprede de Marongiu aet propossadu in su capidulu, tenendo ditu capidulu vicariu Johanne Cataçolu, celebradu ditu capidulu  inter  de  santa  Victoria  a  dies  XXII  de  martu MCCCCLXXXXVIII cun sos venerabiles et primu: 3 canonicu Miali  Pala,  canonigu  Johanne  Delogu,  canonicu  Johanne de Muru, canonicu Bertramu Madida, canonicu Mariane Baldu, su rectore  de  Semestone,  preideru  Anthoni  de  Virdes,  preideru Johanne Oruolla, preideru Nicola de Serra, preideru Andria Falque.

4 Su reverendo arquiprede de Marongiu est conparssidu in su capidulu narande ditu arquiprede comente su segnore episcopu de Sorra li demandat cossas et orgiu, su cale su ditu arquiprede non intendet de li {are a} dare cossa nixiuna antis ditu arquipre- de intendet qui su segnore episcopu li aet a dare vinu et unu boe, su cale ditu arquiprede cussas cossas, ço est vinu et boe, diman- dat adsu ditu segnore episcopu over assu percuradore, suo ço est mosser Escanu.

5 Plus narat ditu arquiprede comente su ditu segnore episcopu li aviat leadu sa missa duas voltas, in d’u<nu> modu qui su populu suo si li fuit revoltadu in d’un modu qui lu boliant oquier, pro qui narant si daxat miter su intraditu pro sa cale ditu arqui<prede> lu çitat in dannu de dughentos dita injuria, et su ditu episcopu over vicariu suo <over per>curadore intendet, de recivere cossa nixiu- na vengant {a Mores} hoe over cras a Mores et amus faquer sos contos nostros, 6 et si demendare mi det <mi lu de>mande{n}t como, pro qui narat ditu arquiprede qui Deus volente bolet anda- re <fini a> Roma et non queret ditu arquiprede qui aposti palas suas apant a dimandare cossa pro tanto ditu arquiprede narat qui non li est tenudu a nuda. 7 †…† narat su reverendo vicariu qui non intendet fundare judicu in cossa nexiuna †…† qui faquet donnu desu arquiprede contra su segnore episcopu et fina cantu

†…† li at a dare lu at pagare adsu di<tu> †…†.

 

 

[355], 1 ← Arquiprede de Marongiu
[355], 4 ≡ ço est mosser    [355], 7 ≡ judicu in