Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [356]

(c.78r.) MCCCCXXXXVIII die XXII mensis f<ebruarii>.

1 Capitulu hordinadu per isu vicariu de Sorra canonicu Gantine de Nula.

2 Est istadu conpostu de fagher sa quindena durante sa santa quadragesyma, ço est qui omnia dominigha syat in santu Pedru de Sorra unu canonicu et unu rectore su sapadu nocte pro narre compleda, sa dominicha pro narre missa, et qui contra at fagher syat condempnadu in unu ducatu principande. 3 Su canonicu de Bessude cun su rectore de Syloghe et Banari. Sa secunda dominigha su canonighu de Buruta cun su rectore de Tiesy †…† su cano- nicu de Chelemule. Sa terça dominicha cun su rectore de Javue et Semeston su canonicu de Turalba. Sa quarta dominigha cun su rectore de Totorache et Terchido su canonicu de Niedu. Sa quin- ta dominigha cun su rectore de Ytiri, Lechesos.

 

 

[356], 3 dopo canonighu de] ≠ sy
[356], 3 dopo rectore de] ≠ toto