Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [354]

c.77r.) 1 Arebut canonicu Paulu Pina coma collocter dels fruts del bisbat de Sorra.

Primo l’ayn qui contana a la serdescha MCCCCXXXXVI. Froment raseris CLXXI m III 1/1.

Ordi raseris LXXI. Vy bots X 1/1.

Tot lo bestiar de delma stimat L. XXV.

Del bestiar dels salts per mans de donno Johanne Pilialbo porchs XIIII.

Del comú de las ovellas de santu Pere moltons, fromage, lanas stimat L. XXV.

Tots las cosas menuds, favas, siuros, ales et etc. stimat a L. V.

De tot asò arebut lo bisbe tot lo froment et tot l’ordi per la porsió quant de taxada per sustentació desa vida segons se mostra per quitansa feta de la mà del dit bisbe tot l’ahe arebut canonicu Paulu et etc.

2  Item  arebut  lo  segon  ayn  que  contana  segons  de  sobre MCCCCXXXXVII, primo

froment raseris CCCV 1/1.

Ordi raseris CLII 1/1.

Dels salts arebut per mans de donno Juliano Spada L. XIII.

3 Item per mans de Losurio Mura en Cossayni bous de V et IIII e III ayns: bous XX.

D’aquest arebut froment raseris LX, ordi raseris C, tot lo vi de delma, tots legums et altras cosas menudas per sus<tentarlo> sa vida qui tot stimat montana CXXXVII, restana †…† devia tocar lo bisbe LXIII L. e asò se mostra tot per cla<ritat> del dit canonicu Paulu.
(c.77v.)   4   Item   lo   tercer   ayn   que   contana   ut   supra MCCCCXXXXVIII arebut per mans de Seraffin de Morrocho:
froment raseris CXV.
Bous de III e II ayns XXXIIII.

5 Item en diners contant L. XXIII.

6 Item un pulledru rude de Bannary del donno Johanne Sanna:
polledru I.

De aquest ayn arebut lo bisbe tot l’avant per sustentació in sa vida que tot stimat montana CLVI L., V soddos de moneda corrent, de que manqua de la cantitat que devia aver lo dit bisbe XXXX L., XV soddos, lo qual se monstra per instrument públich.