Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [276]

(c.59v.) 1 Tenendo capitulu su venerabile vicariu canonicu Ange- lu Saxu et ploanu de Mores in sa eclesia de santa Caterina desa villa de Mores, conparsit preideru Paulu Berta adversu et contra canonicu Antoni Porchu narando qui l’at servidu su beneficiu suo, ço est sa villa de Chelemule, unu annu et anchu non l’at pagadu integralmente sechundu qui l’aviat promissu et de li man- chat alcuna cantidade et issu scritu canonicu Antoni Porchu s’i<n>de est andadu in terrafirma, dadu recheret su pagamentu.

2 Intexu sa dimanda dessu scritu preideru Paulu Berta dimanda- du totu su capitulu ant dadu per sentencia qui siat istasidu dessas intradas tantu cantu montat su restu infini ad tantu qui depiat mustrare claricia su scritu preideru Paulu et mustrada claricia siat pagadu secundu qui at servidu.