Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [275]

1 Est dada sententia per isu venerabile cabidulu et cleru totu una vosse disentes qui sentensian et declaran totu concordivilemente tantu desu arendamentu desu episcopadu cantu et arendamentos de calonigados et retorias et cale si siat benefitiu qui si arrendet in su episcopadu de Sorra, sententian et declarant qui si su reveren- do arquiprede queret arrendare tantu su episcopadu cantu et cale su que 2 siat benefitiu qui si arrendaret qui dinari pro dinari non siat leadu asu ditu arquiprede et cando su ditu arquiprede non querreret atender a ditos arrendamentos qui potat arrendare su primu calonigo hover su secundu et sic de singulis dae gradu in gradu, et cando su ditu arquiprede nen caloniguos non querrerent atender a ditos arrendamentos sententian et declaran qui sian dados ditos arrendamentos a sos preideros et {et} fizos desu epi- scopadu et simile desas curas qui cando si diat alguna cura non si potat dare si non a sos preideros qui sunt fizos et creados desu epi- scopadu presiu pro presiu justa forma desa constitutione de ditu episcopadu.

3 Missa in su presente registru per me preideru Johanne Cau iscrianu desa menssa de Sorra per sentensia et cumandamentu desu anteditu reverendo vicariu et cabidulu et gasi fato. Fide etc.