Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [277]

1 A dies XVIII de lampadas millesimo suprascrito.

2 Conparsit mastru Rapatinu Corssu daenanti dessu venerabili vicariu ploanu Angelu Sasu narande adversus et contra ad canonicu Paulu Pinna, narande que aviat adcommandadu unu chadu adsu nepode et est istadu manchadu pro unde dimandat su ditu mastru Rapatinu su chadu una cun sa fune. 3 Respondet canonicu Paulu que: «Nen cadu et nen fune m’as adcommandadu nen ti ogio dare, et si a nepode meu as atcommandadu naro que tue non podias cumandare at nepode meu pro qui est servidore meu».

4 Intesu sas partes su donnu dessu vicariu et totu sos canonigos ad dadu per sentensia que depiat fagher canonicu Paulu Pinna sacramentu que per casione sua non siat perdidu su ditu cadu nen ipse nen persone qu’ischiat, et in cantu non que siat tenudu su ditu canonicu de pagare su chadu.

 

 

[277], 2 ≡ daenanti dessu venerabili vicariu ploanu Angelu Sasu