Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Condaxi Cabrevadu – Carta 45

[c. 27r]

L’intero testo del documento, comprese le annotazioni a margine, è cancellato da linee orizzontali che annullano l’atto e ne rendono estremamente difficoltosa la lettura.

1Antonj Orrù Cadeddu de Aristanis, jn su su ultjmu testamentu, hat testadu et lassadu pro s’anjma sua qui subra su ortu sou de Moljnu, qui tenet et possedit jn su brugu dessu †…†, sj paguet domnj Anno et jn perpetuum soddos trinta de oljvellu assa Eclesia de Sanctu Martjnj dessos Apendixios de Aristanjs; 2et mancande et passande tres annos sensa solvere et pagare su ditu oljvellu, si li sihat liadu et jncantadu su ditu ortu, et est sa sua ultjma voluntade. 3Et gasj eo Jacu Deltoro, notariu publjcu de s’artj dessa notaria, mediantj ssu cumandamentu autorjdadj e poderj a mie dadu dessu signore Archjbiscobu de Aristanjs, naro aher recidu su juramentu dae Pedru Tuverj de Aristanjs, jurande et narande de quj jssu tenet et possehit su djtu ortu, 4et comente e signore e possehidore de jssu, jndi ffahet ocularj ostentaxione dessa carta de compara fata, cun obligaxione de pagare omnj Anno et jn perpetuum soddos trinta de oljvellu assa dita Eclesia de Sanctu Martjnj de Aristanjs. 5Et simul jndi ade sas confrontaxiones dessu ditu ortu, su cale tenet conca e fague assu Brugu dessu Scarahjoni, su Camjnu Realj in mesu, peis assa bjngia de Antonj Boj, qui tenit in Pontixeddu, su Pampusj dessu Scarahjonj jn mesu, costadu s’unu assu cunjadu de Antiogu D†…†, e diss’ateru costadu tenet ass’ortu de prehjdj Barzolu de Pontj. 6Et gasi su djtu Pedru Tuverj pagahat su oljvellu de soddos trinta assa Eclesia____liras_XX, dinares____

Sul margine inferiore della carta:
Se desquittò dicho olivell.

Sul margine sinistro:
Nota de testamentu:
Pedru Tuverj pagahat assa presentj.

Comu pagat Segnora Antonia †.† Agora pagada Sisinio Atzori.

***

45.3 ssu cumandamentu] ssu su cumandamentu.