Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado [24]

1Ego Nicolaus, prior de Bonarcadu, recordationem facio de kertu ki fegi cun Guantine Formiga, ka bennit ipse assa billa de Miili pikinnu et fraigai domo et ortu et binnias et arbores posuit a tortu desso priore de Bonarcadu. 2Kertai cunde in corona de sanctu Nicola narrandoli «kertu cun Guantine Formica ki m’ait largatu in su saltu et in sa billa ||[c. 15r] mia k’apo in carta bollata et est arrennatu». 3Narrai ipse «non lo skia ki fosse arrennatu et ke l’avesse in carta bollata sancta Maria». 4Battusi sa carta bollata a corona et lessiruntilla e binkilo et deruntimi sa domo et sa binea et s’ortu et sas arbores et onnia kantu aviat fatu. 5Testes: iudice Mariano et donnu Trogodore arkipiscobu d’Arbaree, donnu Buzakese Pinna iudike de fatu, donnu Petru Murtinu curadore de parte de Miili, donnu Arzocco de Martis curadore dessus Simakis, Comita Seke maiore de cavallos, Gunnari arburakesu et Petru su nebode, donnu Marianu Sabiu et Comida Pistore curadore de Bonarcadu et Furadu Zorrumpi et Guantine Ienna et tota sa corona, in quo erat pro sanctu Nicola.

 

24.1 assa] la prima s è sovrascritta nell’interlinea
24.1 tortu] la u sta sovrascritta nell’interlinea.
24.2 arrennatu] arenatu “sottoposto a diritti, privilegi”, cfr. DES, s.v. rennu.
24.3 Narrai] è ovviamente una terza persona, ma la -t in sardo è facilmente caduca.
24.3 arrennatu] arenatu