Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

‹XLVI. Qui ponne fogu in domo›

1‹I›tem ordinamus qui si alcuna persone ponneret fogu a domo de ali[cu]no [istu]diossamenti et faguirit danno o non, et est·indi binquidu, siant tenudos sos jurados et hominis dessa villa [de provare et de tenn]e su homi[ni] qui at avir p[ostu su dictu fo]ghu [et de ’llu battiri tentu assa corte nostra; 2et siat iuighadu] de ’llu [ligare ad unu] palu [et faghere·llu arder.

3Et si issos iurados et hominis de sa villa non tennerent su homini qui ad aver factu su male, paghint comonalimenti sa villa manna libras C et issa villa pizina libras L. 4Et de sos benes de cussu homini qui ad aviri] /15v/ postu su foghu si deppiat pagari su dannu c’at avir fattu.

 

  1. [cussu homini] | cussos hominis A