Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

‹XIII. Strada›

1[Constituimus et ordinamus qui si alcuna persona esseret tentu per robaria] /6v/ de strada publicha et ‹est›·indi binquidu, siat inpichadu qui ’ndi morgiat in cussu logu hue ad avir fattu sa ditta robaria et non canpit pro dinari perunu.

2In caxu qui faguirit sa dita causa o robaria foras de strada publicha, ço est in villa o in campo over in saltu, sos hominis dessa dita villa hui ad avir fatu sa dita robaria siant tenudus de tenni cusu tali homini et bature·llu assa corti nostra, 3e qui ’ndi est binquidu paguit assa corti nostra liras CC dae cussa die de ch’at esser juigadu a dies XV, et qui non pagat isse over ateru homini pro sé infurguint·illu qui ’ndi morgiat.

4Et qui no ’llu tenint sos hominis de cussa villa, paguint sa villa manna liras L et issa villa piçinna liras XXV et issu dannu ad cui ad esser fattu, et nienti de minus depiant·illu ‹denunciare› assa corti infra dies XV e siat isbandidu dae sas terras nostras. 5Et qui per alicunu tempus benneret in força nostra paguit sa dita pena qui ’ssa dita robaria avirit fatu foras de strada publicha, et qui non pagat siat iusticiadu in persona secundu qui est hordinadu in su presenti capidulu, 6et issos benis suos si conflisquint assa corti nostra, reservandu sas rexones dessas mugeres, secundu qui per inantis est naradu, in casu qui est iusticiadu in persona.

 

  1. ‹est› | integro secondo A
  2. cussa die | custa die
  3. ‹denunciare› | integro secondo A
  4. iusticiadu in persona | juigadu in prexoni ; iusticiadu in persona A
  5. in persona | in prexoni ; in persona A