Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

‹V. De venenu›

1‹I›tem ordinamus qui si alcuna persone mascho o ffemina daret a mandigare toschu over venenu malu qui si ’llu daret a bier prossu cale indi morret su homini over sa femina ad qui ad esser dadu, 2si ’ndi est confessu over qui ’lli esseret provadu legitimamenti e morret·inde su homini over sa femina ad qui ad esser dadu, qui est homini su qui ad avir fattu su mali siat infurchadu qui ’ndi morgiat e pro dinari perunu non canpit, et si est femina siat assida.

3E qui cussu homini qui si·lli darit su dittu toschu over venenu no ’ndi morret et no ’ndi avirit mancamentu dessa persone sua, siat·illi tagiada sa manu destra e pro dinari niunu non canpit qui non si·lli siat tagiada, et issu simili siat condennadu cussu qui si acatarit in culpa et in consentimentu de tali causa.

4[Et qui] cus[su qui] avirit comissidu su ditu maleffic[iu] paguit e pagar[e deppiat sas] spesas et manchamentus et [dampnos et] inter[esses qui at aviri appidu i]n cussu casu [a quini esseret dadu su ditu venenu, gasi de mehigos comenti et de meighinas et ateras causas necessarias a provigione de duos o tres bonus hominis electos per issa corti].

 

  1. prima di over sa femina si legge su qui depennato
  2. destra | de estra
  3. [meighinas] | meighissas A // [per issa corti] | pro issa corti A