Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – XLI

Don Giovanni II, Re di Aragona, scrive a Nicolò Carroz vicerè di Sardegna, e a Pietro Pujades governatore del Capo di Logudoro, ordinando ai medesimi di non opporre ostacolo veruno alla partenza dei messaggieri che sarebbero mandati alla Corte da Leonardo D’Alagon, onde dimostrare e far riconoscere i suoi dritti al Marchesato di Oristano, e al Contado di Goceano, e di far cessare in conseguenza tutti gli atti ostili, che si commettevano contro il detto D’Alagon nell’isola, in pregiudizio della successione da lui riclamata.

(1470. – 7 maggio).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae VIII. bis dc ann. MCCCCLXVII ad MCCCCLXXVIII, fol. 78.

Don Joan, per la Gracia de Deu, Rey de Aragò, Navarra, Sicilia, Valencia, Mallorca, Sardenya, è Cersega, Compte de Barchelona, Duch de Athenas è Neopatria, è Compte de Rosselló, è Cerdanya. Als Spectable, Magnifichs Amàts Concellers, è feels nostres, Don Nicolau Carròz Darborea, Visrey en lo nostre Regne de Sardenya damunt dit, Mosen Pere Pujades, Governador del Cap de Lugudor, en lo dit Regne, è altres qualsevols Officials, è Subdits nostres, al qual, è als quals, las presents pervindràn, ò pertanguen, en qualsevol manera, las cosas infrascriptes, è als Loctinents dels dits Officials, presents è Sdevenidors, salut, è dilecciò. Per quant à nostra noticia es pervengùt, lo Noble Don Leonardo Dalagon, volent, après la mort de Don Salvador Darborea, quondam, Marquès Doristany, de trametre à la Magestat Nostra algunes Persones de sa part, per mostrarnos les provisions, gracies, concessions, Privilegis Reyals, è altres scriptures, è encara la successiò, que ell preten haver en lo Marquesat Doristany, Comptat de Gociano, è en les altres terres, qui eren del dit Don Salvador Darborea, quondam, Marquès, è Compte, dels dits Marquesat, è Comptàt, è per instruir, è demonstrar devant Nos; la justicia, que lo dit Don Leonardo Dalagon, preten aver en les dites coses, Per vos, dits Visrey, seria estat, segons se diu, donat empaìg tal, que lo dit Don Leonardo Dalagon, no ha pogut trametre à Nos les dites Persones, ab los dits documents, è scriptures, som estàts de part sua, humilment suplicàts, fos de nostra mercè, donàr, è atorgar licencia, al dit Don Leonardo Dalagon, de poder trametre a Nos les dites Persones de sa part, ab les dites provisions, gracies, Privilegis, libertats, è scriptures, è altres coses, per demonstrarnos aquelles, è allegar lur dret, e justicia davant Nos, en los dits Marquesat, è Comptat, è altres terres; la qual licencia havem atorgada, aixi com ab tènor de les prèsents, e de nostra certa sciencia, è expressa, la hi atorgam: Dièm per tant, è manàm vos, de la dita nostra certa sciencia, è expressa, sots incorriment de nostra ira, è indignaciò, è pena de vint milia florins dor, dels bens de qualsevol contrafaent havedors, è à nostres Cofres aplicadors, que tenints, è inviolablement observants la dita licentia, per Nos donada, è atorgada al dit Noble Don Leonardo, lexenli liberament, è segura, venir à Nos les Persones, que ell volrà trametre, ab los dits Priviiegis, libertàts, è scriptures, è altres coses demunt dites, è nolis donèu, ne permetàu, sia donàt empaig algu; Car Nos, per aquesta  mateixa, dièm, è manàm, de la dita nostra certa sciencia, è expressa, sots les dites penes, al Capità General de nostra Armada Maritima, è qualsevol Patrons, Sotapatrons, Comits, Sotacomits, è altres Officials, e Ministres de qualsevol Fustes de nostre Exercit, è altres en nostres Mars navegànts lexen liberament, è segurà, passar les dites Persones, que lo dit Don Leonardo trametrà à Nos ab les dites scriptures, è coses demunt dites, per mostràr la sua justicia, libertats, provisions, è Privilegis atorgàts, aixi per la Magestàt Nostra, com per altres Antecessors nostres, en qualsevol Fusta, que vindràn, sens esserlis fet, ne permès fer, en bens, ni en persones, è coses, que ab si portaràn, mal, dan, molestia, vexaciò, impediment, ne detenciò alguna, ans lis sia donada tota direcciò, è endreça que poràn, per venir en aquestes Parts devant nostra Magestat; Manànt, nores menys, ab las presents, à vos dit Visrey, sots les dites penes, que puys haveu donada la dita licencia, al dit Don Leonardo Dalagon, de trametre les Persones, que voldrà à Nos, ab les dites scriptures, è libertats damùnt dites, segons demùnt es expressàt; E volèm sia devànt Nos oyda sa justicia, cesseu, e desistàu, de fet, tota dilaciò, è consulta, cessants de qual sevol oppresions, manaments, ò provisions, e altres qualsevol Actes, è procehiments, que haguesseu fet en lo dit Regne contra lo dit Leonardo, en los dits Marquesàt, Comptat, è altres terres, que eren del dit quondam Don Salvador, no obstants qualsevol provisions sobre açò emanades, è emanadores da qui avànt, derogants lo effecte de la present, en tot, ò en part, en qualsevol manera. Guardànts Vos, de fer lo contrari, en alguna manera, per quant havreù cara nostra Gracia, è les dites penes desijàu evitàr, com aquesta sia nostra intenciò, è volontàt incomutable. Abdicant vos à cautela, ab les presents, tota potestàt de fer, consentir, ni attemptàr en rès lo contrari, declarants esser nulle, è de nengun effecte, si per vos altres altrament serà fet, ni permes fer, an alguna manera. Datum en la Vila de Monçò, à VII. dies del mes de Maig, en lany de la Nativitàt de nostre Senyor, MCCCCLXX.

Rex Joannes.

Dominus Rex mandavit mihi Johanni Christian, visa per Vicecancellarium, Regentem Thesaurariam, et pro Conservatore.

Fuit duplicata (1).

(1) È così notato, perché è dello stesso tenore la lettera e l’ordine indirizzato nel giorno medesimo alle Autorità, Baroni e Feudatari di Sardegna (Ved. la seguente Carta n.° XLII).