Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LVIII

Il Re Don Giovanni II di Aragona scrive a Dalmazzo Carroz conte di Quirra, rimproverandolo di aver raccolto gente d’armi contro Leonardo D’Alagon marchese di Oristano e conte di Goceano, e di essere venuto a conflitti col medesimo per gare ed interessi privati, ordinandogli insieme di desistere da tali enormezze, spettando all’Autorità Sovrana di provvedere sulle restituzioni delle Incontrade di Marmilla e Monreale, e delle terre di Sant Gani e Tuili pretese dal di lui padre Nicolò Carroz vicerè di Sardegna, e delle galee riclamate da Mossen Arragall.

(1477. – 19 giugno).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae, X, ab ann. MCCCCLXXV ad ann. MCCCCLXXVIII, fol. 110.

Lo Rey.

Spectable Compte. Sabudes havèm les novitáts seguides entre vos, de una part, è lo Illustre Marquès de Oristany, de la part altra, è los ajuts de Gents fets per lo dit Marquès contra vos, los quals serien bè sensàts, si cascuns atenguessen, aixi com son tenguts, à nostre servey, è repòs de aqueix Regne, car tals moviments, è ajuts de Gents, no poden esser sino en gran de servey nostre, dàn, è perdiciò de aqueix Regne: E fora estàt millor, que si vos, ò lo dit Marquès havieu difarencies algunes, fosseu recorregùts al Governador de Lugudor, qui es Iutge vostre, ò haguesseu informada nostra Magestát, è haguerem fet fer compliment de justicia, è haguerem castigàt qualsevol culpable, è no haguereu vengùts à tals actes los quals son à Nos molt enujosos, è venen en gran deservey nostre. Peraçò vos manàm molt stretament, sots lo deute de la fidelitàt, à que seu tengùt à Nos, como à Rey, è Señor vostre, que dafi abànt vos abstingau de tots actes de fét; è desajustèu qualsevol gentes, que ajustades tingau, è no les ajustèu dasi abant, car Nos havem probehit, è scrivim al dit Marquès, manantli, que de continent restituesca las Encontradas de Marmilla, è de Monreal al Spectable Visrey, Pare vostre, è les Terres de Sant Gani, è Tuili, è probehim, que los Buchs de les Galees sien restituits à vos, è à Mossen Aragall; créem aixi ho faràn, è si algunes clamors tenin del dit Marquès, vindrén debant Nos, segons forma de nostra provisiò patent lo die present spatxada per proposar debánt Nos aquelles, que Nos hi farém fer compliment de justicia. Significantvos, que si aixi no fehieu, Nos hi hauriem à provehir degudament. Datum en Barchelona, à XVIIII de Iuny, any M.CCCC.LXXVII.

Rex Ioannes.

Dominus Rex, ex deliberatione facta in Consilio, mandavit mihi Ioanni de Sant Iordi, visa per Vicecancellarium, et Ioannem Ros, quibus est commissum, Luisium Peixo, Regentem Thesaurariam, et Rosell pro Conservatore.

Dirigitur Comiti de Quirra.