Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LV

Don Giovanni II Re di Aragona scrive a Leonardo D’Alagon marchese di Oristano e conte di Goceano, affinchè sborsi a mani di Bernardo Sanfores (o Sentfores), assessore del governatore di Logudoro in Sardegna, li trecento venticinque fiorini d’oro, dei quali era tuttavia debitore, per complemento e saldo degli ottantamila fiorini che si era obbligato di pagare nell’Atto di Concordia del 1474.

(1477. – 23 marzo).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae, X, ab ann. MCCCCLXXV ad ann. MCCCCLXXVIII, fol. 93.

Don Ioan, per la gracia de Deu, Rey de Aragò, de Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Mallorcas, de Cerdeña, de Corcega, Compte de Barchenona, Duch de Athenas, y Neopatria, y Compte de Rossellò, y Cerdaña. Al Illustre, è amàt Conseller nostre Don Leonardo Dalagon, Marqués Doristany, è Compte de Gociano, salut, è dilecciò. Per vos son deguts à nostra Magestat, tres cents, è vint, y sinch florins dor, restants à Nos à pagar de aquells vuytanta milia florins, los quals vos ereù obligat à pagar à nostra Magestát, per les causes è rahons en los contractes per nostra magestàt à vos fermàts contengudes, è vullàm aquells cobrar de vos, com la rahò vol; perçò dièm, encarregàm, è manàm, expressament, è de certa sciencia, que los dits tres cents, è vint, y sinch florins dor, donèu è liurèu, per Nos, è en nom de nostra Magestàt, al Magnifich, è amàt Conseller nostre Micer Bernàt Sanfores, Asessor del Governador del Cap de Lugudor; en aquex Regne: car vos pagant al dit Micer Bernàt Sanfores la dita quantitàt, è cobrànt dell la present ab apoca de Rebuda, haurèm aquells per reebuts, è à vos per desobligàt de la dita quantitat, è per res no façàu lo contrari per alguna cosa. Datum en Zaragoça à XXIIJ de Mars, en lo any de la Nativitát de nostre Señor M.CCCC.LXXVII.

Rex Ioannes.

Dominus Rex mandavit mihi Ioanni de Sent Iordi, visa per Ludovicum Pexo Regentem Thaesaurariam, et pro Conservatore.