Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XIII – XXXII

Benedetta di Lacon, signora di Cagliari, e del Giudicato Cagliaritano, assieme al donnicello suo figlio (Guglielmo II) fa ampia donazione di molte terre e poderi alla chiesa e al vescovado di sant’Antioco di Solci.

(1216, 22 maggio).

Dall’Archivio Arcivescovile di Cagliari.

Ego Benedicta de Lacon Donna de Logu cum fillu miu Donnigellu (1) pro voluntade de Donnu Deu potestande Parte de Callaris fazu custa carta pro beni, quillai fazu a su Donnu miu Santu Antiogu de Iscla de Sulki, dau illoi a Iscla de Fincigu, e a Iscla de Jogos, e a Cortinas, a Iscla Masonis, a Iscla Majori, qui est inter aquas, a Corru de Ponti, qui sunt custas Isclas da isu Ponti inoghi, in qui intrant aintru de Iscla de Santu Antiogu, et sunt da inchi de sa Clesia, de Santu Speradu de Ponti fini a sa terra firma. Custas Isclas imoi dau cun aquas dulchis, et cun aquas salsas, et cun omnia causa cantu si appartenint apusti custas Isclas, quindi fazat su Donnu sa Piscobu miu de Sulchis Maistru Bandinu su qui li hat a plaquiri a voluntade sua segundu faguit de sas ateras causas de su Piscobadu suu, qui sunt in balia sua a issu, et totu sos Piscobus, caantus hant essiri pusti issu in su Piscobadu de Sulchis, bollant pasquiri cun pegulia issoro, bollant fairi imoi silva, o fairi chirchas, o piscari, o fairi per una atera causa, qui torrit a proi a Santu Antiogu, et a su Piscobadu de Sulchis, et dau elloi sa saltu miu de Genna de Codrigla totu, in qua si segat, e segatsi custu saltu daba sus Corongius, e tenet de Monti de Saiu, in qua partit aqua deretu, et de Iscolca, et deretu a Grutta de manus, et tenit sa bia dereta a sa buca de Cabu daqua, et essit deretu assaqua de Kelariu, et collat deretu a bia de Logu, et leatsi sa bia deretu assas Ariolas, et torratsi deretu a sus Corongius, da undi si cominsat. Custas Isclas, et custu Saltu dau a su Donnu miu Santu Antiogu d’Iscla de Sulchis a dispiliadu qui no li appat per unu homini a lex leari, non pro su regnu, et non propter una altera personi, exceptu qui essirit a voluntadi de su Donnu su Piscobu miu de Sulchis Maistru Bandinu, a fairindi su qui lat plaguiri, a issu, et a sus aterus Piscobus, qui ant esseri pusti issu in su Piscobadu de Sulchis, et apant balia de poniri illoi castius a gussu qui si castiat suta su Donnu Padri miu Guillermu Marquesi, et dau illoi a su Donnu miu Santu Antiogu de Iscla de Sulchis omnia et cantu apu de su Saltu miu, et de Semitas de Banjiu cun aquas, et cun linna, et cun totus sas causas, caantu si appartenint apusti custu Saltu, et segatsi custu Saltu de Banjiu daba Gonna Majori, et calat si guturu a sitibuzu, et deretu a bau de Proni, et intrat a guturu Dariu, et intrat in su guturu de aqua bona, et essit a sa Arjola de Fadarta, et essit a guturu de Sorigellu, et levatsi prora de Genna de Ligis con totu su Monti de Ubalba, et calat deretu a Genna de Porta, et calat guturu de Cungiadura, et essit a micas de Gennari, et torrat a Genna de Tesonio, et calat deretu a Mortu Basili, et pesatzi a guturu pizinnu, et levatsi sa prora de Candelavu, et torrat a Genna Majori, de undi si cuminsat, dau illoi a su Donnu miu Santu Antiogu de Iscla de Sulchis omnia et cantu apu de su Saltu, et Semitas de su Legi cun aquas, et cun linna, et cun totu sas causas, cantu si apartenint apusti custu Saltu; et segatsi custu saltu de su flumini de sa villa de flumen Tepidu, in qua essit a Massunia de pintu, et essit a Corongiu de Maulis, et essit a Genna de Sula, et tenit sa bia deretu a Canameda, et torrat a Giba arrubia de Maserus, et essit a Giba de Marcu, et jumpat a Pare de Forru, et essit a bia de Forru, et essit a sa bia de flumen tepidu, et torratsi deretu da Creadis. Anno MCCXVI. XI kals.s Junii Presbyter Dominicus Can.cus S. Caeciliae test.s

Presbyter Marianus Scartellus test.s Petrus Acolytus test.s

NOTE

(1) Cum fillu miu Donnicellu. Questo figlio, che non è qui nominato, era Guglielmo II marchese di Massa, avuto da Benedetta dal matrimonio con Parasone o Barisone di Arborea, il quale, dopo la morte di sua madre, regnò nel giudicato di Cagliari.