Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [5]

1 A die XV de agustu de MCCCCXXX.

2 Su capitulu que erat congregadu supra sa chistione de canonicu Marchuçu cun Johanne Virde est istadu dimandadu primo canonicu Gantine Manos que at duas voghes, primo de canonicu Gantine de Nula et de canonicu Saturinu, que pro sa apostigia que canonicu Machuçu at dadu adsuditu Iohanne li paret que sa pulitione que deviat aver Johanni Virde padiat su scritu canonicu, in tantu cantu non at possidu mustrare su que proponiat et dannos et ispesas quantas iloy curiret.

3 Canonicu †…† Paulu

4 †…† li pari †…†

 

 

 

[5], 2 dopo pulitione] ≠ de