Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [351]

1 Preideru Basili Pireda est conparsidu in su presente capidulu narande contra et aversu a donnu Pedru Nuvolle desu cadu ispa- nu qui ant a diferensia cun donno Pedru, et requeret su ditu prei- deru, cun istansia cantu podet, qui su cadu suo li siat dadu cun totu sos danos qui li at siquidu infini ad ssa jornada qui su cadu suo at aver.

2 Rispondet et narat donno Pedru Nuvolle qui de cussu cadu aet dudore, su calle dudore est Leonardu Sanna de Tiessy.

3 Est dadu termen a Leonardu Sanna de batuire su d[u]dore suo de cussu cadu qui asu ditu Lenardu bi llu at dadu, su calle dado- re est donno Pedruçu Sanna, et Pedruçu Sanna qui lu portet a dies XXII a die suprascrita, et ca<ndo> su ditu donno Leonardu Sanna non batuiret sos d[u]dores suos in cussu tempus suprascri- tu a difender cussu cadu, qui sa parte qui si at acatare aet vinquer su cadu cun totu sas ispexas.

4 Ispessas fatas pro preideru Basili Pireda supra sa quistione desu cadu soddos VI.

 

 

[351], 3 d[u]dore] dadore
[351], 3 d[u]dores] dadores