Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [350]

(c.76r.) 1 A dies XXVI †…†.

2 Tensit capidulu <a die suprascrita> su multu venerabili canonicu Miali Pala et vicariu desu episcopadu de Sorra, su calle capidulu tenet cun sos venerabiles padres et frades desu episcopadu, sos calles sunt et primu 3 canonicu Leone, canonicu Comida de Muru, canonicu Asochor de Tori, canonicu Pedru de Serra, canonicu Julianu de Coros, preideru Lenardu Quessa, rectore de Itiri, preideru Antoni de Muru, rectore de Totoraque, mensser Johanne Arnau, rectore de Semestone, preideru Jagu, servidore de Cosseyni, preideru Matheu de Luforçolu, servidore de Jave, preideru Simone Manca, servidore de Quelemule, preideru Fiasu, servidore de Besude, preideru Basili Pireda, preideru Andria Seque, servidore de Mores et eo, canonicu Agustinu Virde, scrianu in su presente episcopadu <de Sorra>, su calle capidulu si celebrat in santu Pedru de Bunanor.

 

 

[350], 8 → Juliano de Coros