Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [317]

(c.66v.) †…†.

1 Ad prestadu juramentu canonigu Agustino Virde, rectore dessa villa de Banari, presente totu ssu capidulu de Sorra pro esser nodayu desu episcopadu de Sorra, et gaxi su ditu canonicu est cre[a]du nodayu in sa die suprascrita et millesimo suprascritu.

 

 

[317], 1 cre[a]du] creddu