Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [282]

(c.60v.) †…† MCCCCXLIIII.

1 Preideru Mariane est pagadu et securtadu de Lenardu Furcha de Ploaghe.

2 Conparsit Lenardu Furcha daenantis dessu vicariu et de totu su capitulu adversu et contra preideru Lenardu Chessa narande qui l’at prestadu liras X et tantu requeret qui siat pagadu.

3 Respondet preideru Lenardu et narat qu’inde siat precuntados sos canonicos et totu su capitulu.

4 Est istada dada sentencia su capidulu totu non discordande s’unu a s’ateru qui preideru Lenardu siat tenudu dareli liras X, over trighu qui montet su dictu prexiu, iscontande su qui ipse d’at recidu.