Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [281]

1 A dies XXVIII de freargiu millesimo scritu.

2 Conparsit mastru Gunnari de Mores daenantis dessu vicariu et de totu su capitulu in santa Caterina feria VIa cinerum, adversus et contra canonicu Paulu Pinna narande que li est tenudu dareli trighu raseris VIII.

3 Respondet scritu canonicu Paulu narando esser veru qui li fuit tenudu dessa scrita cantidade: «Secundu qui si apparat in una puliza facta de manu mia, sa quale cantidade est chitta et pagada et viterulu daenantis dessu episcopu de Sorra et fatu d’apo sagramentu».

4 Intesu sa dimanda de mastru Gunnari Canbone et isa risposta de canonicu Paulu ant dadu sentencia totu non d’iscordande s’unu de s’ateru qui depiat dimandare et se<r>chare sa apellacione secundu †…†.

 

 

[281], 4 ≡ non