Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [217]

1 A die et MCCCCXXXXLII.

2 Antoni de Martis juradu et isaminadu supra sa scrita diferencia in <sa>cramentu suo narat esser veru qui Pedru Podighe clamait ad preideru Antoni Murgia daenanti de canonicu Paulu et narat su dictu preideru Antoni Murgia: «Bois m’ages conmandadu de dare  unu  pudetru  ad  Pedru  Podighe».  3  Respondet  canonicu Paulu, narat de non; su dictu preideru Antoni narat: «Emmo», 4 tantu qui consentit su dictu canonicu Paulu et narat qui: «Eo m’apo aconzare cun ipse, cun su Archipredi de Turres», et plus non d’ischit.

5 Su donnu desu vicariu et isu capitulu intendendo sas scritas proas derunt per sententia qui canonicu Paulu depiat pagare su cadu secundu qui est exstimadu in podere de donnu Gantine Podighe.