Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [216]

(c.47r.) 1 Canonicu Antoni Murgia juradu <et isaminadu supra sa differensia de donnu Pedru> Podighe cun canonicu Pablu Pinna in su sacramentu suo narat esser veru qui canonicu Paulu fuit depidore ad Pedru Podighe de soddos XVIII et qui li daiat unu anniclu pro pagamentu et isu scritu canonicu Paulu bi lu cuman- dait adsu scritu canonicu Antoni Murgia et plus non d’ischit eceptu qui lu daret in podere suo.