Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [205]

1 A dies X de freagiu, ço est sa prima quenapura de caraesima de MCCCCLXXX{L}II.

2 A die suprascrita.

3 Est istadu celebradu su venerabile capidulu per isu reverendo vicariu de Sorra cun algunos canonigos de Sorra et rectores, su cale capidulu tenet su ditu vicariu intro desa ecclesia de santu Nicola de Siloghe cun sos dictos canonighos et primu: 4 canonigu Leone de Unicaçu, canonigu Fiaxu Quiquedu, canonigu Julianu de Coros, canonicu Andria Seque, canonicu Antioghu Nonne, canonicu Agustinu Virde, preideru Pedruçu de Serra rectore de Semeston, preideru Anbrossu Bianchu rectore de Lequessos, preideru  Johanne  Delogu  curadu  desa  villa  de Turalba,  preideru Andria Corsser curadu de Villanoa.

 

 

[205], 4 Semeston] → -ston
[205], 4 → Lequessos