Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [183]

1 Donno Quicu Pina de Rebecu est conparssidu in su ditu capi- dulu narande et dimandande cussos benes de donnu Comida de Tori secundu qui si comparet in unu testamentu qui ditu donu Quicu demustrat fatu per issu ditu donnu Comida aet fatu; gaxi requeret ditu donu Quicu cussos benes.

2 Rispondet et narat donnu Pedru Pina de Jave pro parte de Frun- didu de Tori qui cussu testamentu non fatu bene et non est fati- bili ditu testamentu, et queret ditu donnu Pedru Pina qui su capi- dulu bi possat bider su ditu capidulu si lu dant pro testamentu o non.

3 Avendo intessu su venerabili capidulu sa dimanda et simili sa risposta cun cantu aent querffidu alegare sas partes in sas defen- tiones insoro, judicant et deliberant sa magore parte qui su testa- mentu qui donnu Comida De Tori condam aiat fatu faquent bonu de ço, et cantu est istadu fatu in su ditu testamentu fatu per donu Comida de Tori de totu cudas c<o>ussas qui ditu donno Comida condam aet dassadu pro Deus et pro sa anima sua, cussu faquent bonu su ditu capidulu.

4 Et videndo su ditu donno Pedru Pina desa sententia dada s’inde apellat asu primu capidulu et gaxi si li est dada sa dita apellatio- ne de lu vider de catreda santi Petri qui si aet tener capidulu et tando si aet vider.

 

 

[183], 3 dopo venerabili] ≠ canonigu