Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [182]

1 Contu fatu desu trigu qui at postu Ytocor Yspanu in domo mia est V raseris et II corvulas tataresas; 2 d’ar leadu XVI corvulas, restat III raseris X corvulas, su cale contu est fatu presentes Maluis Cosc†…† et jaganu Lenardu Sana.

3 Et apustis d’ar leadu XI corvulas quo lu betait in binga etc. Johanne Delogu, canonicu Johanne Cataçolu, canonigu Pedru Uda, preideru Johanne de Serra.