Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [140]

1 A dies XXVI de aprile MCCCCXLI.

2 Est istadu dadu cumandamentu per isu honorabili vicariu de Sorra, zo est canonicu Gantine de Nula, ad canonicu Barisone de Serra pro ssa diferentia qui at cun Ferrandu de alcunas causas qui adsu dictu canonicu dimandat dessa villa de Bessude. 3 Et pertantu su donnu dessu vicariu li dat cumandamentu, in sa die et mese desu millesimo scrito, qui infra ispatiu de dies XV depiat portare sa chitansa dessu pagamentu qui at factu et pagadu pro parte dessa villa de Bessude, et in cantu passet su dictu tempus ad perder sa chistione et pena dessu dopiu.

4 Sas causas infrascriptas qui su ditu Inferrande dimandat sunt cupa IV de vinu, su fuste desu carradellu, boe I domadu cun sas zornadas,  su  decumariu  desu  bestiame  de  Bessude  de  unu annu,VI boes rudes de bator annos et de tres cavallos I domadu et duos rudes tentorgios.

5 Est istadu sentensiadu a dies X de nadale MCCCCXLI daenanti desu venerabili vicariu canonicu Paulu Pynna una cun canonicu Angelu Sassu et canonicu Gantine et canonicu Antoni Murgia, et totu su capitulu asora eser congregados ant determinadu qui su dictu Ferandu siat pagadu dessa dicta cantidade pro qui conplimentu de justicia non aviat apidu pro su †…† dictu <Barisone> †…†.