Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [139]

(c.31r.) 1 A dies XVIIII de feb<rariu MCCCCXLI>.

2 Daenanti dessu venerabili vicariu <canonicu Gantine de Nula> et simili dessu capitulu adsora congregados <conparsit su donnu> dessu archipreidi de Rebechu, ço est Gayngiu Sanna de Terchido, narande adversu et contra ad canonicu Antoni Murgia, qui su dictu archipreidi li at prestadu adsu dictu raseris X de trighu in su mese de capidanni desu millesimo scritu: 3 “Su quale infini ad sa zornada non<de> {so} appo possidu aver sa dicta prestansa de cussu trigu et torradu secundum qui m’at promissu torarelu”.

4 Rechidet adsu donnu dessu vicariu qui syat contemtu et chitu dae cussu Antoni Murgia, canonicu de Iavue, pro qui est tempus et qui su dictu archipreidi est de multu bisongiu, secundum qui li fuit istadu dadu cumandamentu et qui totora ad multiplicare in prexiu infini qui su dictu trigu syat recividu.