Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [14]

1  Echo  qui  eo  calonigu  Marchuçu  de  Lacon  apu  apidu  una <li>tera dae su Reverendo in Christo patri messer de Sorra pro parte de Petre<lu>, unu perchuradore de Pedru Spanu, sa quale litera apu recevidu a die XVIIII desu presente da<n>dimi comandamentu qui infra dies tres depia comparrer daenanti desa paternitade sua pro contentare su scritu perchuradore de Pedru Spanu de certa cantitade de dinaris qui mi demandat, et pertantu su scritu calonigu Mar<chuçu> †…† †…..† qui li fu<it> dadu et non †…† su scrita †…† su scritu calonigu †…† de ispesas.

 

 

[14], 1 ≡ sa quale litera apu recevidu a die XVIIII
[14], 1→ presente.